Munnhelse, ernæring og egenomsorg. (Self-management, Oral health and Nutrition in Elderly Citizens - the SONEC project)

I SONEC-prosjektet ønsker man å undersøke eldres oppfatning av egen munnhelse og ernæringsstatus.

Om prosjektet

En stadig økende aldrende befolkning vil i årene fremover representere en utfordring for allerede hardt pressede helsetjenester. Flere eldre med utfordringer knyttet til dagliglivets aktiviteter må derfor være forberedt på å eldes hjemme i stedet for i institusjon. Det vil dermed stilles økte krav til egenomsorg, dvs. at flere eldre i større grad må ivareta egen helse og trivsel. God munnhelse og ernæringsstatus er viktig for opprettholdelse av god helse og trivsel. Forskning viser dessverre at risikoen for redusert munnhelse og ernæringsstatus øker når vi blir eldre. Med en økende andel eldre i befolkningen kan problemer i forhold til munn/tenner og ernæring derfor betraktes som en betydelig folkehelseutfordring i årene fremover. I dette prosjektet ønsker vi å avdekke hvilke oppfatninger hjemmeboende eldre har når det gjelder egen munnhelse og ernæringsstatus, samt deres ressurser og barrierer for utøvelse av egenomsorg. Videre ønsker vi å se nærmere på hvordan de overnevnte fakturene påvirker hverandre, og hvordan de påvirker generell helse og livskvalitet. Kunnskap om målgruppens egne oppfatninger er viktig i arbeidet med å utvikle virksomme tiltak for å styrke evnen til egenomsorg, fremme god munnhelse og ernæringsstatus - og dermed god helse og livskvalitet - blant eldre innbyggere i årene som kommer. Slike tiltak vil, i tillegg til å komme målgruppen til gode, kunne bidra til store samfunnsøkonomiske besparelser.

Fase 1 – datainnsamling blant hjemmeboende eldre uten hjelpebehov

Fase 1 ble gjennomført våren 2020 med deltakere fra Pensjonistforbundet. Analyser/vitenskapelige artikler basert på dataene fra denne fasen er under arbeid. Fase 1 er finansiert av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Fase 2 – datainnsamling blant hjemmeboende eldre som mottar hjemmebaserte tjenester

Fase 2 var planlagt gjennomført våren og høsten 2020 på ulike arenaer: tannklinikker i Tannhelse Rogaland, dagsentre og seniorsentre i Stavanger og Sandnes kommune og hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune. Denne fasen er forsinket grunnet den pågående Covid-19-pademien.


Prosjektleder: Elisabeth Lind Melbye, Seniorforsker, PhD

Prosjekteier: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRogaland)

Øvrige prosjektdeltakere fra TkRogaland: Vibeke Hervik Bull (ph.d., forskningsleder), Ann-Kristin Bolstad Berge (tannlege, forskningsmedarbeider), Linda Næss (jurist)

Samarbeidspartnere

Fase 1: Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, Pensjonistforbundet

Fase 2: Tannhelsetjenesten i Rogaland, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland, Helsehuset i Stavanger