Oral helse for innsatte i fengsel

Prosjektet ønsker å få mer kunnskapen om innsattes orale helse og faktorer som kan forklare innsattes orale helse. I tillegg vil prosjektet teste ut om en intervensjon basert på teknikken Motiverende Intervju (MI) kan bidra til at innsatte får bedre oral helse. Prosjektet bygger på en pilotstudie som ble gjennomført i Stavanger fengsel i 2018 (Evensen, Bull og Ness, 2020).

Om prosjektet

Resultatet fra pilotstudien viste at man med relativt enkle midler kunne hjelpe innsatte med å endre både motivasjon og atferd knyttet til å ivareta egen oral helse. Imidlertid var dette en kvalitativ studie med relativt få deltakere, og det er derfor behov for å gjennomføre denne studien i større skala.

Målet til studien «Oral helse for innsatte i fengsel» er å kartlegge innsattes orale helse, samt mulige risikofaktorer for å utvikle dårlig oral helse, som for eksempel sosiodemografiske faktorer, bruk av helsetjenester, tannbehandlingsangst, fysisk og psykisk helse, samt generelle lærevansker. Videre vil studien teste ut en intervensjon basert på MI for å undersøke om denne kan ha en effekt på innsattes motivasjon og atferd knyttet til ivaretakelse av egen oral helse.

Alle de fire fengslene i Rogaland er involvert i prosjektet, og alle innsatte i de fire fengslene vil få tilbud om å delta i studien. Datainnsamlingen startet høsten 2021, og vil foreløpig fortsette ut 2022. To tannhelsepersonell reiser i hvert fengsel en gang i uken for å gjennomføre undersøkelsene. De innsatte møter tannhelsepersonellet tre ganger. På den første undersøkelsen blir det gjennomført en enkel oral undersøkelse (DMFT og BSI) og en relativt omfattende kartlegging av mulige risikofaktorer for, og konsekvenser av dårlig oral helse. Deltakerne blir så tilfeldig fordelt i en kontrollgruppe og en intervensjonsgruppe, hvor de i intervensjonsgruppen får en MI-samtale Den andre undersøkelsen skjer fire uker senere, og består av en enkel oral undersøkelse (BSI), et forenklet spørreskjema og kartlegging av eventuelle lærevansker ved bruk av HASI (Hayes Ability Screening Index). Den siste undersøkelsen skjer 12 uker etter den første undersøkelsen, og består av en oral undersøkelse (BSI) og et forenklet spørreskjema. Etter hvert besøk får de innsatte utdelt en profylaksepakke som består av en toalettveske med tannkrem, tannkost, tanntråd, tannstikkere og fluorskyll.

Dersom de orale undersøkelsene avdekker at den innsatte har behov for tannbehandling, blir de henvist videre. Studien vil gi økt kunnskap om en sårbar gruppes orale helse, risikofaktorer, konsekvenser, og økt kunnskap om effekten av MI for å bedre oral helse.


Prosjektleder: Kjersti Berge Evensen, PhD., psykologspesialist, TkRogaland

Prosjekteier: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRogaland)

Øvrige prosjektdeltakere fra Tannhelsetjenstens kompetansesenter Rogland: Vibeke Hervik Bull (PhD, forskningsleder), Kathrine Høyvik Bergum (prosjektkoordinator, stipendiat/tannpleier), Emilie Bryne (forskningsmedarbeider)

Samarbeidspartnere: William Gilje Gjedrem, (PhD, samfunnsøkonom), KORFOR, KoRus, Kriminalomsorgen-region Vest, Stavanger Fengsel, Åna Fengsel, Haugesund Fengsel, Sandeid Fengsel, Helse Fonna, PrisonHealth UIO, Tannhelse Rogaland

Finansiering: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogland