Kartlegging av behov for odontologiske tjenester ved Stavanger universitetssykehus

Hvor stort er behovet og hvordan kan tilbudet organiseres?

I Stortingsmelding nr. 35 (2006-2007) "Tilgjengelighet, kompetanse og sosial  utjevning, framtidas tannhelsetjenester " fremgår det at "tannhelsetjenester for innlagte pasienter på sykehus er mangelfulle, og det er stort behov for kunnskapsoppbygging når det gjelder slike tjenester". Det ble derfor satt i gang et kartleggingsprosjekt ved Stavanger universitetssykehus.

Prosjektet kartla om det er behov for odontologiske tjenester i form at et allment tannhelseteam, hvor stort behovet er og hvordan det skal organiseres. I løpet av prosjektperioden ble det utført screeninger på enkelte pasientgrupper for å få et inntrykk av hvordan tannhelsen er hos innlagte pasienter i dag.

Rapporten ble oversendt til Helsedirektoratet i 2015.

Prosjektleder, tannlege Gro Lid Veileder Thorbjôrg Jensdottir

Styringsgruppegruppen har bestått av representanter fra sykehusledelsen, kompetansesenteret ved tidligere leder Magne Audun Kloster og tidligere fylkestannlege Helene Haver.