Den gode henvisningen

Hva skal den inneholde?

Noen pasienter har så kompliserte odontologiske problemer eller generelle utfordringer at de må henvises til en kollega med mer utdanning, kompetanse eller bedre utstyr. Når en pasient skal henvises til annen behandler, avhenger både av behandlingens kompleksitet og tannlegens kompetanse på område.

Kompetansesenteret tar imot, og vurderer alle henvisninger. Vanligvis tilbyr vi pasienten behandling. Noen ganger hjelper vi henviser slik at de blir i stand til å hjelpe pasienten selv.

Det kan henvises både for utreding og behandling. Både et enkelt avgrenset problem og komplekse problemer som krever tverrfaglige behandling kan henvises.

Pasienten må få informasjon om hvorfor det er nødvending å henvise til kompetansesenteret, og hvilken behandling tannlegen ser for seg kompetansesenteret skal utføre. Det er naturlig og si noe om kostandene forbundet med det, men det er ikke nødvendig med kostnadsoverslag. Da kan pasienten lett oppfatte det som bindene. Husk at pasienten ikke kun betaler for behandling hos oss. De må også betale for undersøkelse og nødvendige røntgenbilder i forbindelse med behandling. Pasienten skal alltid samtykke til henvisning.

Ikke alle pasienter har ressurser til å gjennomgå en komplisert spesialistbehandling. De kan mangle økonomiske ressurser eller psykososiale ressurser som gjør at de ikke klarer å møte til timer eller i å vareta hygienen. Vurder om pasienten er i stand til å motta behandlingen før de henvises. De må møte til timer og vise vilje og evne til egenomsorg dersom de skal henvises for omfattende behandling.

Alle henvisninger skal være skriftlig. Dersom det er akutt og det er avtalt time for pasienten kan skriftlig henvisningen mottas i etterkant. Posten tar lang tid, det tar gjerne over en uke fra henvisningen er sendt til vi har mottatt den. Dersom det haster, må man ringe i tillegg.

Innholdet i henvisningen

Kvaliteten av en henvisning avhenger av om henviser tar seg tid til å undersøke pasienten tilstrekkelig og innhente tilstrekkelige anamnestiske opplysninger.

1. Opplysninger om hvem det henvises til

Henvis gjerne til et fagområde. Da får pasienten time hos den behandleren som først har ledig tid.

2. Opplysninger om henviser

 • yrke
 • navn
 • tannklinikk
 • adresse
 • telefonnummer

3. Pasientopplysninger

 • navn
 • fødselsnummer (11 siffer)
 • adresse
 • telefonnummer
 • ev. foresattes telefonnummer
 • ev. telefonnummer til institusjon dersom pasienten ikke bor hjemme.
 • ev. navn og telefonnummer til person fra kommunen eller andre instanser som ev. skal følge pasienten til timeavtale
 • tolkebehov og ev. språk. Helsepersonell skal tilrettelegge for god kommunikasjon. Det er derfor viktig å registrere informasjon om behov for tolk og hvilket språk dette gjelder i henvisningen.

4. Spesiell anamnese

En god henvisning skal beskrive både det aktuelle problemet og pasienten.

Definer problemstillingen tydelig. Hva ønsker du at Kompetansesenteret skal gjøre? Vær forsiktig med å love pasienten den behandlingen det henvises for. Det er alltid behandlende tannlege som avgjør hvilken behandling pasienten vil bli tilbudt. Det kan lett oppstår lett misnøye hos pasienten dersom det er stor forskjell mellom den behandlingen som kan tilbys på Kompetansesenteret og den behandlingen som henvisende tannlege ber om.

Beskriv problemet kort og konsist. Når oppstod det og hvor lenge har det vart. Redegjør for kliniske funn og resultater fra undersøkelser. Opplys om andre relevante tilstander i munnhulen. Beskriv subjektive symptomer og si litt hvordan det påvirker pasienten i hverdagen.

Send med aktuelle tannrøntgen og OPG.

5. Generell anamnese

Det skal alltid legges ved et oppdatert helseskjema med en fullstendig oversikt over generelle sykdommer og en komplett medikamentliste. Legemiddel, dose, antall doseringer om dagen og ev. varighet skal fremkomme.

Det er særlig viktig å opplyse om pasienten har allergiske reaksjoner relatert til legemidler.

 • Kjent smitte skal alltid opplyses om, MRSA, HIV, Hepatitt
 • Skriv om pasienten er funksjonshemmet eller om det er andre hensyn som må tas.
 • Opplys om det dersom pasienten er engstelig og det er behov for sedasjon.
 • Si gjerne litt om kooperasjonsevne dersom det er aktuelt.
 • Dersom pasienten tilhører gruppe B, C, E, rusmiddelavhengige eller under tiltak av LAR skal det alltid legges ved bekreftelse på det.

6. Kopimottakere

Dersom pasienten får behandling flere steder er det ofte naturlig å sende kopi av henvisningen dit.

7. Når henvisning mottas

Alle henvisninger vurderes fortløpende. De som det haster mest med får time først. Kompetansesentret bruker de samme prioriteringskriteriene som resten av helsetjenesten.

Vi ser på tilstandens alvorlighet, behandlingens nytte og hvor resurskrevende den er.

8. Etter behandling

Det sendes alltid epikrise. Der står det hvilken utreding og behandling som er gjort, og hvem som skal følge opp pasienten videre.

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.