Exploring the context, mechanisms and outputs of a dental service for patients suffering from torture, abuse and/or dental phobia: a realist evaluation

Med rammeverket Realist Evaluation vil dette prosjektet søke å forstå virksomme faktorer i TOO-tilbudet, for hvem TOO-tilbudet fungerer for, hvordan og hvorfor.

Om prosjektet

Bakgrunn: Tortur og overgreputsatte eller personer med odontofobi kjennetegnes ofte av at de har et større og mer komplekst tannbehandlingsbehov enn den generelle befolkningen. Dette skylles ofte at denne gruppen mennesker unngår tannbehandlingen, gjerne over flere år, noe som fører til en dårligere oral helse. Forskning viser at dårlig orale helse er assosiert med redusert livskvalitet, redusert velvære og at det er knyttet til en rekke negative konsekvenser for den generelle helse.

I 2010 ble det tatt initiativ til å opprette et behandlingstilbud for pasienter som har vært tortur og overgrepsutsatte eller har odontofobi. Behandlingstilbudet heter TOO (forkortelse for tortur, overgrep og odontofobi) og består av tverrfaglige team med psykolog, tannlege, tannpleier og tannhelsesekretær. TOO-teamene jobber med å utrede og gi behandling til angstlidelser eller traumer relatert til tannbehandlingen, før pasientene blir videresendt til tannbehandlingsteam for å utføre/fullføre selve tannbehandlingen. Fellesnevneren for TOO-pasienter er frykt for å motta ordinær tannbehandling. Den foretrukne behandlingsformen i TOO-tilbudet er kognitiv adferdsterapi, spesifikt in-vivo eksponeringsterapi i tannbehandlingssettingen.

Formål: Sammensetningen av pasientgruppen er unik for TOO tilbudet og det foreligger et kunnskapshull om tilbudet som gis, in-vivo eksponerings terapi med elementer av kognitiv adferdsterapi, har ønsket effekt. Med rammeverket Realist Evaluation vil dette prosjektet søke å forstå virksomme faktorer i TOO-tilbudet, for hvem TOO-tilbudet fungerer for, hvordan og hvorfor.

Design: Prosjektet består av to faser. Fase 1 er en multi-metode: bestående av dokumentanalyser og dybdeintervjuer. Dokumenter innhentet fra databaser vil bli analysert samtidig som intervjuer med grunnleggerne av TOO-tilbudet vil bli gjennomført. Analysen av disse dataene vil gi grunnlag for å si noe om det Realist evaluations kaller Programme Theory. Fase 2 vil være en mixed-method: dybdeintervjuer og validerte spørreskjemaer (omhandlende livskvalitet, tannlegeskrekk, tannlegeangst, traumeerfaringer og den orale helsens påvirkning i det daglige livet) blir innhentet av de som både gir og får TOO tilbudet. I tråd med realist paradigmen vil Programme Theory dermed bli testet i fase 2.

Les avhandlingen her


Prosjektleder: Emilie Bryne (phd-kandidat, TkRogaland)

Prosjekteier: TkRogaland

Øvrige prosjektdeltakere fra TkRogaland: K. Evensen (ph.d., psykologspesialist, TkRogaland), Vibeke Hervik Bull (forskningsleder, TkRogaland)

Samarbeidspartnere: Sarah Catherine Patricia Hean (professor, Insitutt for sosialfag, UiS)

Finansiering: TkRogaland