Evaluering av et tverrfaglig behandlingstilbud til pasienter med kjeveleddslidelser (TMD)

Evaluering av et tverrfaglig behandlingstilbud rettet mot kjeveleddspasienter.

Om prosjektet:

Ved Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Rogaland har det pågått et prøveprosjekt rettet mot pasienter med kjeveleddslidelser (temporomandibulær dysfunksjon). Ved behov fikk pasientene i denne perioden tilbud om behandling av et tverrfaglig behandlingsteam som inkluderte tannlege, fysioterapeut og psykolog. Erfaringene fra prosjektet har vært positive, men det er behov for å gjennomgå data på en mer systematisk måte for å kunne si noe om hvorvidt dette er et tilbud som man bør anbefale at tilbys på mer permanent basis.

I denne studien ønsker vi å undersøke hvorvidt tverrfaglig behandling har ført til økt smertelindring/smertehåndtering for pasientene. I tillegg ønsker vi å undersøke pasientenes erfaringer med behandlingen og langtidseffekt.

Det er en retrospektiv studie basert på journaldata fra ferdigbehandlede pasienter, samt ettersendte spørreskjemadata fra et utvalg av pasientene hvor vi etterspør pasientenes erfaring med behandlingen og om verktøyene de fikk har vært nyttig i ettertid for å håndtere/lindre smerter.

Studien vil bidra til kartlegging av en pasientgruppe det finnes lite informasjon om nasjonalt, samt gi ny kunnskap om utredning og behandling. Dette vil kunne bidra til et mer målrettet behandlingstilbud til en pasientgruppe det erfaringsmessig er utfordrende å behandle.


Prosjektleder: Lene Myhren (ph.d., forsker, TkRogaland)

Prosjekteier: TkRogaland

Prosjektdeltakere fra TkRogaland: Hannah Haewon Lee (tannlege, forskningsmedarbeider)

Finansieringskilde: TkRogaland