Forekomst av kjeveleddsproblemer

Spesialistoppgave ved UiB om forekomsten av kjeveleddsproblemer (TMD) hos unge i Rogaland.

Prosjektet er tannlege og spesialistkandidat i oralkirurgi, Vegard Østensjøs spesialistoppgave ved UiB.

Vegard Østensjø

Innledning
Kjeveleddslidelser, såkalte temporomandibulære lidelser (TMD) innbefatter et bredt spekter av kjeveledd og muskelproblemer i det orofaciale området, som er karakterisert av smerter i hodet og ansikt, lyder fra kjeveleddet og irregulær eller begrenset funksjon i kjevene. TMD hører inn under både muskel og skjelettlidelser, samt reumatologiske lidelser, og er en av de største årsakene til ikke-odontogen smerte i det orofaciale området.

Mål
Målene med studien var å undersøke forekomsten av smertefull TMD blant tenåringer i Rogaland, og korrelere dette mot generell helse-, miljø- og livsstilsfaktorer.

Metode
Pasientene ble rekruttert fra 4 tannklinikker, lokalisert både i by og landlige strøk. Totalt 563 pasienter i alderen 13 til 19 år ble inkludert. Disse var tilfeldig utvalgt og likt fordelt i alder og kjønn. Generelle helseopplysninger, sosioøkonomiske forhold og demografiske opplysninger ble innhentet med spørreskjema. TMD-smerte ble diagnostisert med 2 validerte screeningspørsmål. Disse spørsmålene var:

Har du smerte i tinning, ansikt, kjeveledd eller kjever en gang i uken eller mer?

Har du smerter når du gaper høyt eller tygger en gang i uken eller mer?

Alle pasienter med TMD-smerte ifølge screeningspørsmålene ble nærmere undersøkt klinisk av spesielt opplærte tannleger ansatt på de respektive klinikkene. Det ble satt en diagnose ut ifra om pasienten hadde muskelsmerter (myalgi) i tyggemusklene, kjeveleddsmerter (artralgi) eller en kombinasjon av begge. Smerteintensiteten ble målt med en Visuell Analog Skala (VAS). Alle som ikke hadde en TMD smerte diagnose utgjorde kontrollgruppen.

Resultater
Av de 563 pasientene svarte 40 ja på et eller begge screeningspørsmålene. Den estimerte forekomsten ble derfor 7 %. Kjønnsratioen var 3:1 med overvekt av kvinner. Medianalder var 17 år. Det var signifikant høyere forekomst av TMD-smerte i byene. Hyppig hodepine og sterke smerter i forbindelse med menstruasjon var signifikant økt blant pasienter med TMD-smerte. Man så også signifikant økt forekomst av TMD-smerte blant tenåringer som bodde med enslige eller skilte foreldre. I motsatt retning så man at regelmessig trening var signifikant vanligere blant dem uten TMD-smerte.

Den kliniske undersøkelsen gav diagnosen myalgi hos 22, artralgi hos 9 og en kombinasjon av begge hos 9 pasienter. VAS viste signifikant høyere smerteintensitet hos kvinner.

Konklusjon
Forekomsten av TMD-smerte hos tenåringer i Rogaland er sammenlignbar med forekomsten i andre land undersøkt med samme metode. Kjønn, livsstil, miljø samt andre smertetilstander ser ut til å spille en rolle i utviklingen av TMD-smerte.

Studien er presentert på internasjonale kongresser med postere og muntlige innlegg:
International Association for the Study of Pain (IASP), Buenos Aires 2014 og Yokohama 2016 (postere)
Skandinavisk Forening for Oral og Maxillofacial Kirurgi (SFOMK), København 2015 (Oral presentation)

Studien er i mai 2017 godkjent for publisering i Pain Research and Management