SmartJournal for oral helse i sykehjem

Kompetansesenteret, har i samarbeid med Tannhelse Rogaland og praksisfeltet utviklet et digitalt verktøy som skal bidra til å bedre den orale helsen på sykehjem. Målet med forskningsprosjektet er å undersøke effekten verktøyet har på den orale helsen til pasienter i sykehjem.

Bakgrunn for prosjektet

Forskning viser at munnhelse er det mest neglisjerte området i sykehjem, og at mange sykehjemspasienter står i fare for å ha eller få nedsatt tann- og munnhelse. En utfordring er mangelfull kompetanse om oral helse hos pleiepersonell. En annen utfordring er at mange sykehjem mangler gode strategier for å ivareta munnhelsen til beboerne. En tredje utfordring er at mange sykehjemspasienter, særlig personer med demens, motsetter seg hjelp til munnstell. Den orale hygienen blir dermed dårligere, og pasientene blir mer utsatt for orale smerter og sykdomstilstander. Videre vil en dårlig fungerende munn kunne gi en forverring av demens og andre tilstander.

Per i dag finnes det ulike tekstbaserte verktøy for vurdering av oral helse. En svakhet ved disse verktøyene er at de er lite egnet til bruk for personell uten tannhelsefaglig bakgrunn. Det finnes også munnstellkort med instruksjoner for hvordan man utfører tannpuss og proteserenhold hos pasienter. Ingen av disse verktøyene inkluderer forslag til tiltak som kan forsøkes dersom pasienten motsetter seg hjelp til munnstell. Forskere ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRog) har derfor, i samarbeid med praksisfeltet og regionale innovasjons- og forskningsmiljøer, utviklet et digitalt verktøy – SmartJournal – som skal hjelpe pleiepersonell med å ivareta munnhelse hos sykehjemspasienter på best mulig måte.

Hva er SmartJournal?

SmartJournal er en app for nettbrett. Appen består av tre deler: en del for registrering av daglig munnstell, en del for månedlig sjekk av tenner/munnhule, samt en e-læringsdel. En fordel med dette verktøyet er at det kan tas med inn til pasienten, og på den måten har man et kombinert registrerings- og læringsverktøy tilgjengelig i forbindelse med stell. Skulle man ha behov for tips eller veiledning underveis, kan man finne flere forslag til aktuelle tiltak i e-læringsdelen. E-læringsdelen inneholder informasjon om ulike typer munnstell, samt munnstell hos pleietrengende eldre med særskilte behov; inkludert forslag til tiltak som kan forsøkes dersom pasienten motsetter seg hjelp til munnstell.

Testing av SmartJournal

Våren 2021 ble det gjennomført en mulighetsstudie ved tre sykehjem i Rogaland. I denne studien så vi på aksept av SmartJournal blant pleiepersonell. Resultatene var oppløftende: Blant 86 pleiere som besvarte en spørreundersøkelse om SmartJournal etter å ha brukt verktøyet i en tremånedersperiode, svarte 72% at SmartJournal ga økt kvalitet i pleien, og at den var nyttig i det daglige arbeidet på avdelingen.94% svarte at det var lett å lære seg å bruke smartjournal, og 69% svarte at de ønsket å bruke en oppdatert versjon i arbeidet sitt i fremtiden. Noen avdelinger var så fornøyde med verktøyet at de ønsket å fortsette å bruke prototypen på eget initiativ etter at mulighetsstudien var gjennomført. På grunn av den gode mottakelsen blant pleiepersonell, ble det besluttet å gjøre en utvidet test av SmartJournal i en evalueringsstudie.

Prosjektgruppen har det siste året jobbet med videre utvikling og optimalisering av SmartJournal, samt planlegging av evalueringsstudien. I denne studien vil vi undersøke om bruk av SmartJournal kan ha en positiv effekt på kunnskap, holdninger, motivasjon og atferd relatert til munnhelse/-stell blant pleiepersonell i sykehjem, og om dette kan komme pasientene til gode i form av bedre munnhelse.


I samarbeid med USHT og UiS v/NettOp har forskningsavdelingen ved TKRog utviklet en informativ film som skal bidra til å øke kunnskap om oral helse hos sykehjemspasienter.

Filmen henvender seg til sykepleiere og helsefagarbeidere, og vektlegger forskningsbaserte tiltak som kan brukes når man utfører munnstell på pasienter med demens.


Prosjektleder: Elisabeth Lind Melbye (ph.d., seniorforsker, TkRog)

Prosjekteier: TkRogaland

Øvrige prosjektdeltakere fra TkRogaland/THR: Ann Kristin Bolstad Berge (tannlege, forskningsmedarbeider), Lene Elisabeth Myhren (ph.d., forskningskoordinator), Enes Karamehmedovic (tannlege, stipendiat)

Samarbeidspartnere: Institutt for klinisk odontologi – UiB, Det helsevitenskapelige fakultet – UiS, NETTOPP – UiS, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap – UiA, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Rogaland og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

Finansieringskilde: RFF-ROGALAND