Odontofobipasienter utsatt for overgrep

Behandling av odontofobi hos pasienter som har vært utsatt for ulike former for overgrep.

TOO-teamene skal behandle en svært sammensatt pasientgruppe, fellesnevneren for alle pasientene er frykt for å motta ordinær tannbehandling. Pr. nå får stort sett alle pasienter som blir inkludert i TOO-tilbud om kognitiv atferdsterapi/eksponeringsterapi for sine vansker. Denne behandlingstilnærmingen har vist seg effektiv når det kommer til å redusere pasientens angstnivå, øke opplevd mestring av tannbehandling og redusere pasientens unngåelse av tannbehandling i fremtiden for pasienter med primær odontofobi.

Det er imidlertid svært mangelfull kunnskap om behandling av pasienter som har utviklet frykt for tannbehandling/odontofobi på grunn av overgrep eller tortur. Tall fra Helsedirektoratet tyder på at ca 28 % av pasientene i TOO har vært utsatt for overgrep, vold i nære relasjoner eller tortur. Overgrep øker risiko odontofobi, blant annet på grunn av likheter mellom overgrepene og tannbehandlingen.

Det er imidlertid svært lite kunnskap om behandling av odontofobi hos pasienter som har vært utsatt for ulike former for overgrep. Erfaring fra klinisk praksis i TOO-teamene kan tyde på at pasienter med overgrepsbakgrunn har behov for en litt annen tilnærming i behandlingen av odontofobi, ofte med litt mindre vektlegging av eksponering og større vektlegging av relasjon til behandler(e) enn pasienter med primær odontofobi. Videre tyder klinisk praksis på at vektlegging av forutsigbarhet og trygghet i behandlingssituasjonen er enda viktigere for denne pasientgruppen enn for andre pasientgrupper i TOO.

For både pasientene og behandlerne i TOO synes det derfor svært viktig å øke kunnskapen om denne pasientgruppen og deres erfaringer med terapi gitt i TOO-teamene: Hva er virksomme faktorer i terapi, hva er deres erfaringer og hvordan kan man tilrettelegge terapien på en best mulig måte for dem slik at man både ivaretar deres behov i terapirommet samtidig som man behandler deres odontofobi?

Det er, i tett samarbeid med Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Hordaland, søkt om tillatelse til å gjennomføre et forskningsprosjekt for å øke kunnskapen om denne pasientgruppen, og en vil i løpet av våren 2017 begynne å samle inn data fra disse pasientene. Pasienter med traumebakgrunn, som begynner i behandling ved et av TOO-teamene, vil bli spurt om deltakelse i studien. Deltakelse i studien innebærer at de blir intervjuet av en av behandlerne i et av TOO-teamene om sine erfaringer med behandlingen i TOO. Deltakelsen vil selvsagt være frivillig, og vil gjennomføres etter at behandlingen er avsluttet.

Prosjektet styres fra kompetansesenteret i Stavanger , og ledes av psykolog og ph.d.-kandidat Kjersti Berge Evensen.