Register for tannimplantater

Lar registrering av implantater seg gjøre, og kan dette brukes til kvalitetssikring av implantater?

Det primære formålet med dette prosjektet er å starte en pilot for å se om registrering av implantat lar seg gjennomføre, om dataene som registreres er representative og kan benyttes til statistiske analyser for kvalitetssikring av implantatene.

Studien skal drive en prospektiv registrering av innsetting av implantat og fjerning/skifte/endring av implantat ved hjelp av registreringsskjema fylt ut protetikker.

Innsamlete data vil kunne avdekke uegnete produkter og uegnete behandlingsprosedyrer, i tillegg til andre prognostiske faktorer som avgjør varighet for implantatene. For å kunne gi adekvat informasjon, er det nødvendig med et stort datamateriale.

Pr. i dag er det en arbeidsgruppe som jobber med planlegging av pilotstudien.
Arbeidsgruppen er bredt sammensatt. Gruppen har kompetanse fra blant annet Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer og Uni Research Helse som har lang erfaring med kontakt med tannleger og systematisk registrering av bivirkninger fra dentale materialer.

Kompetansesenteret i Stavanger er invitert til å delta i studien som startet opp i 2017.

Inken Reichhelm

Tannlege og spesialist i oral protetikk Inken Reichhelm deltar i prosjektet i en 20 % stilling.

Omtale av prosjektet i Tidende nr 1 2018


Prosjektleder: Gunvor Lygre (forsker, Bivirkningsgruppen/NORCE)

Prosjekteier: TkRog

Samarbeidspartnere: Bivirkningsgruppen/NORCE, Institutt for klinisk odontologi-UiB, ORIS dental, OK klinikken, Helfo og NIOM