Pilot: Oral helse for innsatte i fengsel

Prosjektet ønsker å utvikle og undersøke effekten av en intervensjon på innsatte i fengsel for å øke de innsattes muligheter til å ta vare på egen oral helse.

Om prosjektet

Innsatte i fengsel har betydelig dårligere tannhelse enn resten av befolkningen. Hele 37 % av innsatte anser sin egen tannhelse som dårlig eller ganske dårlig, mot 6 % av befolkningen for øvrig. I tillegg oppgir 34% av innsatte at de har hatt behov for å besøke tannlegen det siste året uten å gjøre det. Dette er mye høyere enn for befolkningen for øvrig (14 %).

Tannhelse Rogaland, Kriminalomsorgen Vest og helsetjenesten i fengsel ønsket gjennom denne studien å utarbeide, og undersøke effekten av, en intervensjon for å øke de innsatte muligheter til selv å ivareta oral helse under og etter soning.

Intervensjonen besto av en strukturert samtale som ble utført av tannpleier i fengsel, som hadde som mål å øke de innsattes tro på egen mestring når det kom til ivaretakelse av egen oral helse. De innsatte fikk også tilbud om to orale undersøkelser i forbindelse med studien, i tillegg fikk de utlevert en profylaksepakke bestående av tannbørste, tannkrem, fluor, tanntråd etc som vil bli gitt de innsatte som inkluderes i studien.

Den strukturerte samtalen bygget på prinsippene i Motiverende Intervju (MI). Motiverende intervju (MI) er en samtalemetodikk som antas å være særlig effektiv på grupper som vanligvis ikke er så mottakelig for terapi/intervensjoner, som for eksempel rusmisbrukere eller personer med kriminell bakgrunn. MI vektlegger individets eget ansvar og egen motivasjon for atferdsendring, og er en metode som er hyppig benyttet både i studier og i klinikk for å fremme tro på egen mestring og atferdsendring.

Tro på egen mestring, er et begrep innen adferdspsykologien som beskriver troen på egen evne til å utføre en bestemt oppgave, og en rekke studier har vist sammenhengen mellom mestringstro og gjennomføringsevne. Det er gjort svært få studier av tro på egen mestring hos innsatte i fengsler. En amerikansk studie viste imidlertid at innsatte med høy tro på egen mestring hadde mer helsefremmende adferd enn de med lavere tro på egen mestring. Dette støttes av andre studier på andre populasjoner som viser at de med høy tro på egen mestring tar bedre vare på sin orale helse. Det er dermed grunn til å anta at slike intervensjoner kan benyttes for å bedre innsattes orale helse.

En samtalemetodikk basert på prinsippene i MI, som var spesielt rettet inn mot innsatte i fengsel og med mål om å øke deres tro på egen mestring når det kom til ivaretakelse av egen oral helse, ble utviklet i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR). Tannpleier fikk opplæring i denne teknikken av personale fra KORFOR og deltok også på MI-kurs i regi av Kompetansesenter Rus, region vest Stavanger (KoRus). I tillegg til de vanlige teknikkene i MI som åpne spørsmål, bekreftelse og oppsummering, ble også teknikken change plan inkludert i intervensjonen.  Change plan definerer en konkret atferd klienten selv kan forandre, som for eksempel å begynne å pusse tennene to ganger om dagen, drikke to flasker mindre brus om dagen, ikke spise godteri på natten osv. Målatferden og hvordan klienten skulle nå denne atferden ble notert ned på et eget ark som den innsatte fikk med seg etter samtalen.

Intervensjonen startet med en enkel oral undersøkelse gjennomført av tannpleier i fengsel, direkte etterfulgt av en MI-samtale av samme tannpleier. To uker etter fikk den innsatte igjen tilbud om en oral undersøkelse, direkte etterfulgt av et kvalitativt forskningsintervju for å måle effekten av intervensjonen og den innsattes opplevelse av å delta i forskningsprosjektet.

Analyser av data fra intervensjonsstudien viste at de innsatte som deltok i studien hadde endret både motivasjon og atferd knyttet til det å ivareta egen oral helse, og de rapporterte om positive opplevelser av å ha deltatt i studien. Alle deltakerne beskrev at de hadde blitt mye mer motiverte til å ivareta egen oral helse etter å ha deltatt i studien. Funnene tyder også på at intervensjonen var godt tilpasset målgruppen.

Rapporten fra prosjektet finner du her, og her finner du den vitenskapelige artikkelen.


Prosjektleder:

Prosjekteier: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland

Øvrige prosjektdeltakere fra TkRogaland/THR: Linda Næss (jurist, tannpleier, TkRog), Vibeke Hervik Bull (ph.d., forskningsleder, TkRog)

Samarbeidspartnere: KORFOR, Kriminalomsorgen-region Vest, Stavanger Fengsel

Finansiering: RFF-VEST