Oral health in prison: an integrative review - litteraturstudien

Denne litteraturstudien gir en oversikt over e forskning på oral helse for innsatte i fengsel i Europa fra 2020-2022. Studien gir en systematisk oversikt over det eksisterende kunnskapsgrunnlaget, og sammenfatter kompleksiteten i oral helse for innsatte i fengsel.

Om studien

Mer enn 1,5 millioner mennesker er innsatt europeiske fengsel hver dag, men antallet som sitter i fengsel pr. år er betydelig høyere. Innsatte har ofte lav sosioøkonomisk status, og i denne gruppen er det høy forekomst av fysiske og psykiske lidelser, samt rusmisbruk, noe som er kjente risikofaktorer for å utvikle dårlig oral helse

God oral helse er assosiert med god fysisk helse og livskvalitet For innsatte i fengsel kan også den orale helsen være knyttet til hvor vellykket tilbakeføringen til samfunnet blir etter ferdig soning. Innsatte med dårlig oral helse har for eksempel større risiko for å gjenoppta rusmisbruk og kriminell aktivitet og større vansker med å finne seg jobb og bolig etter løslatelse.

Verdens helseorganisasjon understreker viktigheten av at alle mennesker får tilgang til helsetjenester som er tilpasset deres behov og evner til å ta imot disse tjenestene. Dette betyr at innsatte i fengsel bør få tilbud om helsetjenester som er spesielt utviklet for deres behov i denne spesifikke konteksten.

Litteraturstudien viste at det kun er gjennomført 23 studier på oral helse hos innsatte i fengsler i Europa i perioden 2000- 2022. 13 av studiene undersøkte oral helse hos innsatte og hva som påvirket den. Åtte av studiene undersøkte tannhelsetjenester for innsatte i fengsel fra innsattes perspektiv/systemperspektiv, og kun toav studiene gjennomførte en intervensjon for å bedre innsattes orale helse. Kun èn av studiene var fra Norge (Evensen, Bull, Næss, 2020)

Med kun 23 publiserte studier på innsattes orale helse i Europa de siste 22 årene, avdekket litteraturstudien at det er et stort kunnskapshull hva angår innsattes orale helse. Trass i få studier viste likevel studien at innsatte i fengsel høyere prevalens av karies, flere ødelagte tenner og færre behandlede tenner, og har mistet flere tenner sammenlignet med den generelle befolkningen. Videre viste studien at innsatte er utsatte for mange risikofaktorer for å utvikle dårlig oral helse, samt at dårlig oral helse påvirket deres livskvalitet negativt.

Litteraturstudien viste at det er behov for mer kunnskap om denne gruppens oral helse, risikofaktorer for å utvikle dårlig oral helse og hvordan oral helse påvirker denne gruppens livskvalitet. Videre viste studien at det er behov for mer kunnskap om hvordan denne gruppen kan hjelpes til å ta vare på egen oral helse, samt mer kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge tannhelsetjenester for denne gruppen.

Artikkelen kan du lese her.