Oral helse for innsatte i fengsel (PriOH)

Prosjektet ønsker å få mer kunnskapen om innsattes orale helse og faktorer som kan forklare innsattes orale helse. I tillegg vil prosjektet teste ut om en intervensjon basert på teknikken Motiverende Intervju (MI) kan bidra til at innsatte får bedre oral helse. Prosjektet bygger på en pilotstudie som ble gjennomført i Stavanger fengsel i 2018 (Evensen, Bull og Ness, 2020).

Om prosjektet

Resultatet fra pilotstudien viste at man med relativt enkle midler kunne hjelpe innsatte med å endre både motivasjon og atferd knyttet til å ivareta egen oral helse. Imidlertid var dette en kvalitativ studie med relativt få deltakere, og det er derfor behov for å gjennomføre denne studien i større skala.

Målet til studien «Oral helse for innsatte i fengsel» er å kartlegge innsattes orale helse, samt mulige risikofaktorer for å utvikle dårlig oral helse, som for eksempel sosiodemografiske faktorer, bruk av helsetjenester, tannbehandlingsangst, fysisk og psykisk helse, samt generelle lærevansker. Videre vil studien teste ut en intervensjon basert på MI for å undersøke om denne kan ha en effekt på innsattes motivasjon og atferd knyttet til ivaretakelse av egen oral helse.

Alle de fire fengslene i Rogaland har vært involvert i prosjektet, og alle innsatte i de fire fengslene har fått tilbud om å delta i studien. Datainnsamlingen startet høsten 2021, og ble ferdig sommeren 2023. Tannhelsepersonell reiste i hvert fengsel en gang i uken for å gjennomføre undersøkelsene.

De innsatte møtte tannhelsepersonellet tre ganger. På den første undersøkelsen ble det gjennomført en enkel oral undersøkelse (DMFT og BSI) og en relativt omfattende kartlegging av mulige risikofaktorer for, og konsekvenser av dårlig oral helse. Deltakerne ble så tilfeldig fordelt i en kontrollgruppe og en intervensjonsgruppe, hvor de i intervensjonsgruppen fikk en MI-samtale (motiverende intervju). Den andre undersøkelsen skjedde fire uker senere, og bestod av en enkel oral undersøkelse (BSI), et forenklet spørreskjema og kartlegging av eventuelle lærevansker ved bruk av HASI (Hayes Ability Screening Index). Den siste undersøkelsen skjedde 12 uker etter den første undersøkelsen, og bestod av en oral undersøkelse (BSI) og et forenklet spørreskjema. Etter hvert besøk fikk de innsatte utdelt en profylaksepakke bestående av en toalettveske med tannkrem, tannkost, tanntråd, tannstikkere og fluorskyll. Innsatte som på noe tidspunkt i studien hadde behov for tannbehandling ble henvist videre.

Nå arbeides det med å legge dataen inn i et analyseprogram, samt analysere dataen. Studien vil gi økt kunnskap om en sårbar gruppes orale helse, risikofaktorer, konsekvenser, og økt kunnskap om effekten av MI for å bedre oral helse.


Prosjektleder: Emilie Bryne, PhD i samfunnsvitenskap, Tannhelsetjenestetjenestens kompetansesenter Rogaland

Prosjekteier: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRogaland)

Øvrige prosjektdeltakere fra Tannhelsetjenstens kompetansesenter Rogland: Vibeke Hervik Bull (PhD, forskningsleder), Kathrine Høyvik Bergum (prosjektkoordinator, stipendiat/tannpleier)

Samarbeidspartnere: KORFOR, KoRus, Kriminalomsorgen-region Vest, Stavanger Fengsel, Åna Fengsel, Haugesund Fengsel, Sandeid Fengsel, Tannhelse Rogaland, William Gilje Gjedrem (PhD, samfunnsøkonom)

Finansiering: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogland