Oral helse hos barn fra innvandrerfamilier

Dette prosjektet vil undersøke hvordan god oral helse fremmes hos barn fra innvandrerfamilier. Prosjektet vil ha et tverrkulturelt perspektiv, hvor kvalitative undersøkelser vil gjennomføres på norske helsestasjoner og i møte med mødre med ikke-vestlig bakgrunn. Hensikten med prosjektet er å oppnå kunnskap som kan bidra til økt tilpasning av det helsefremmende arbeidet ved helsestasjoner knyttet til oral helse hos barn fra innvandrerfamilier. Det er også ønskelig at kunnskapen skal kunne være til nytte i andre relevante tjenester, som tannhelsetjenesten.

Om prosjektet

Tidligere studier viser at barn fra sårbare grupper er spesielt utsatt for å utvikle dårlig oral helse. Tidlig kariesutvikling er en indikator på sosial ulikhet, og er mer fremtredende blant barn fra familier med ikke-vestlig bakgrunn. I helsetjenesten kan møter med innvandrerfamilier preges av språkbarrierer og kulturelle ulikheter. Helsetjenestene kan også være utformet på bakgrunn av majoritetsbefolkningen, og dermed ikke evner å møte innvandrerfamiliers behov. I møte med innvandrerfamilier kan dette påvirke hvordan god oral helse fremmes, og hvordan tidlig kariesutvikling forebygges.

En del av prosjektet vil dreie seg om norske helsestasjoner, da dette er en tjeneste som hyppig brukes av innvandrerfamilier, og som utgjør en sentral arena for å fremme god oral helse i tidlige barneår. Her vil det undersøkes hvordan helsesykepleiere erfarer det å fremme oral helse i møte med innvandrerfamilier. I studien vil det rekrutteres 15-20 helsesykepleiere arbeidende ved helsestasjonene, hvor det planlegges bruk av fokus grupper. I en annen del av prosjektet, vil det gjennomføres intervju med mødre med ikke-vestlig bakgrunn. Her vil det tas utgangspunkt i erfaringene hos mødre fra en eller flere av de største ikke-vestlige innvandrergruppene i Norge. I studien vil det undersøkes hvordan mødrene erfarer det å ivareta barnas orale helse. Det er også her ønskelig å rekruttere 15-20 mødre, hvor fokusgrupper og/eller individuelle intervju vil bli gjennomført.

I forkant av de kvalitative undersøkelsene vil det gjennomføres en litteraturstudie, som tar for seg temaet i et internasjonalt perspektiv. Det vil her undersøkes ikke-vestlige innvandrerforeldres erfaringer og praksis knyttet til ivaretakelsen av deres barns orale helse i vestlige samfunn.


Prosjektleder: Helene Lilja Finnestad Svela (PhD-kandidat, TkRogaland)

Prosjekteier: TkRogaland

Øvrige prosjektdeltakere fra TkRogaland: Emilie Bryne (PhD, forsker) og Sonja Yr Løken (PhD, spesialist i pedodonti)

Samarbeidspartnere: Per Christer Thomas Westergren (Professor, Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger)