SmartJournal for oral helse i sykehjem

Kompetansesenteret, har i samarbeid med Tannhelse Rogaland og praksisfeltet utviklet et digitalt verktøy som skal bidra til å bedre den orale helsen på sykehjem. Målet med forskningsprosjektet er å undersøke effekten verktøyet har på den orale helsen til pasienter i sykehjem.

Bakgrunn for prosjektet

Forskning viser at munnhelse er det mest neglisjerte området i sykehjem, og at mange sykehjemspasienter står i fare for å ha eller få nedsatt tann- og munnhelse. En utfordring er mangelfull kompetanse om oral helse hos pleiepersonell. En annen utfordring er at mange sykehjem mangler gode strategier for å ivareta munnhelsen til beboerne. En tredje utfordring er at mange sykehjemspasienter, særlig personer med demens, motsetter seg hjelp til munnstell. Den orale hygienen blir dermed dårligere, og pasientene blir mer utsatt for orale smerter og sykdomstilstander. Videre vil en dårlig fungerende munn kunne gi en forverring av demens og andre tilstander.

Per i dag finnes det ulike tekstbaserte verktøy for vurdering av oral helse. En svakhet ved disse verktøyene er at de er lite egnet til bruk for personell uten tannhelsefaglig bakgrunn. Det finnes også munnstellkort med instruksjoner for hvordan man utfører tannpuss og proteserenhold hos pasienter. Ingen av disse verktøyene inkluderer forslag til tiltak som kan forsøkes dersom pasienten motsetter seg hjelp til munnstell. Forskere ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRog) har derfor, i samarbeid med praksisfeltet og regionale innovasjons- og forskningsmiljøer, utviklet et digitalt verktøy – SmartJournal – som skal hjelpe pleiepersonell med å ivareta munnhelse hos sykehjemspasienter på best mulig måte.

Hva er SmartJournal?

SmartJournal er en app for nettbrett. Appen består av tre deler: en del for registrering av daglig munnstell, en del for månedlig sjekk av tenner/munnhule, samt en e-læringsdel. En fordel med dette verktøyet er at det kan tas med inn til pasienten, og på den måten har man et kombinert registrerings- og læringsverktøy tilgjengelig i forbindelse med stell. Skulle man ha behov for tips eller veiledning underveis, kan man finne flere forslag til aktuelle tiltak i e-læringsdelen. E-læringsdelen inneholder informasjon om ulike typer munnstell, samt munnstell hos pleietrengende eldre med særskilte behov; inkludert forslag til tiltak som kan forsøkes dersom pasienten motsetter seg hjelp til munnstell.

Testing av SmartJournal

SmartJournal-appen skal testes i ulike studier. løpet av vinter/vår 2021 gjennomføres en pilotundersøkelse hvor man ser nærmere på hvordan SmartJournal funger i praksis. Dette skal skje på utvalgte sykehjem i Rogaland. Basert på resultater fra denne undersøkelsen planlegges en hovedstudie hvor målsetningen er å teste om bruk av SmartJournal kan bidra til å bedre den orale helsen for sykehjemspasienter.


I samarbeid med USHT og UiS v/NettOp har forskningsavdelingen ved TKRog utviklet en informativ film som skal bidra til å øke kunnskap om oral helse hos sykehjemspasienter.

Filmen henvender seg til sykepleiere og helsefagarbeidere, og vektlegger forskningsbaserte tiltak som kan brukes når man utfører munnstell på pasienter med demens.


Prosjektleder: Elisabeth Lind Melbye (ph.d., seniorforsker, TkRog)

Prosjekteier: TkRog

Øvrige prosjektdeltakere fra TkRog/THR: Ann Kristin Bolstad Berge (tannlege, forskningsmedarbeider), Hannah Haewon Lee (tannlege, forskningsmedarbeider), Vibeke Hervik Bull (ph.d., forskningsleder)

Samarbeidspartnere: Insitutt for klinisk ondontologi (UiB), Helsefaktultetet (UiS), SESAM - senter for eldremedisin, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland (USHT), Norwegian smart care cluster (NSCC), NETTOP-UiS

Finansieringskilde: RFF-ROGALAND