Innsyn i pasientjournal

Du har rett på innsyn i og å få en kopi av pasientjournalen din.

Slik får du innsyn

Elektronisk pasientjournal

Tannhelse Rogaland innførte elektroniske pasientjournaler i perioden 1998-2000. Kontakt din lokale tannklinikk om du ønsker utskrift av din elektroniske pasientjournal. Utfylt og signert skjema for utlevering av pasientjournal leveres eller sendes til tannklinikken. Du kan motta utskrift enten ved oppmøte på tannklinikk eller få den tilsendt pr. post. Det er ikke mulig å sende pasientjournaler pr e-post.

Skjema: Utlevering av pasientjournal

Papirjournal

Fra tiden før 1998-2000 ble det benyttet papirjournaler. Alle papirjournalene fra alle de offentlige tannklinikkene er samlet inn og er i ferd med å organiseres og arkives hos Interkommunalt arkiv Rogaland (IKA Rogaland). Deler av arkivet befinner seg derfor nå hos IKA Rogaland, mens det resterende fins en periode til tilgjengelig på fylkeshuset. Prosjektet med å katalogisere og arkivere alle papirjournalene er forventet å ta ca 1,5 år og utføres i perioden august 2020 - februar 2022. Det vil i denne perioden kunne være vanskelig å lete fram tannhelsejournaler.

Født i 1979 og tidligere: Har du bruk for kopi av din gamle papirjournal kan du be IKA Rogaland om kopi av tannhelsejournal med røntgenbilder og annet innhold ved å bruke kontaktskjemaet som finnes her: https://ikarogaland.no/felles/kontaktskjema.

Førdt i 1980 eller senere: De fleste nyere papirjournaler befinner seg fortsatt på fylkeshuset. Ta kontakt med konsulent Edil Kristine Mæland på fylkestannlegekontoret.

Lovverk

Etter pasientrettighetsloven § 3-4 skal både pasienten og foreldrene eller andre med foreldreansvaret ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes når pasienten er et barn under 16 år. Er pasienten mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene/den som har foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker det. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret skal likevel gis til foreldre/den som har foreldreansvaret når pasienten er under 18 år.

Hvorvidt barn har innsynsrett i egen journal må vurderes ut fra reglene i pasientrettighetsloven § 5-1, § 4-4, § 3-4 og § 3-5. Barn over 16 år har selvstendig innsynsrett i sin journal på linje med myndige. Barn mellom 12 og 16 år har en viss grad av selvstendig innsynsrett, men det må vurderes nærmere ut fra barnets alder og modenhet og omstendighetene for øvrig hva barnet skal gis innsyn i og hvordan. Barn under 12 år har ikke selvstendig innsynsrett.

Se: Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)