Søknad om sosialstøtte til tannbehandling

Retningslinjene bygger på veilederen fra Helsedirektoratet, ”God klinisk praksis i tannhelsetjenesten” (heretter kalt Veilederen) og er utarbeidet av rådgivende tannleger i Tannhelse Rogaland.

Nyttige lenker

Beskrivelse

1. Målet med nødvendig tannbehandlingen er at brukeren skal oppnå akseptabel oral helse.
Det innebærer at brukeren:

  • ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen
  • har tilfredsstillende tyggefunksjon
  • kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene.

Behandlingen skal være faglig forsvarlig, nøktern og nødvendig. Se: Rundskriv til Lov om sosiale tjenester i NAV pkt 4.18.2.46.

For prioriterte pasienter i gruppe A og D (3-20 år), kan det søkes om bidrag i forbindelse med tannregulering, (den andelen som ikke dekkes av HELFO). Voksne pasienter vil normalt ikke få dekket slik behandling. Unntak kan gjøres hvis brukeren har stort behandlingsbehov. Innslagspunkt 8, gruppe a og b. Modeller må da følge søknaden.

For pasienter i gruppe D (19-20 år) og pasienter som fyller 21-24 år i behandlingsåret, kan det søkes om støtte til dekning av egenandel (25 %) dersom de får behandling på offentlig tannklinikk.

2. Søknaden skal inneholde:

  • Journalutskrifter med diagnoser, begrunnet behandlingsforslag og kostnadsoverslag
  • Prognose med opplysninger om pasientens evne og vilje til egenomsorg
  • Røntgenbilder og kliniske foto som har betydning for vurderingen av foreslått behandling
  • Andre relevante opplysninger, (jf. pkt.3.3 i Veilederen)

Mangelfulle søknader returneres tannlegen via NAV. Det er brukeren som søker, og brukeren må derfor alltid underskrive søknaden.

3. Søknader hvor behandlingen allerede er gjort, vurderes som om den ikke er utført. Det at behandlingen er utført, er ingen garanti for at den vil bli refundert. Honorar for utfylling av søknad må normalt ikke overstige 0,5 t (lav timetakst).

4. Rådgivende tannlege kan innkalle en pasient til konsultasjon og forøvrig innhente nødvendig tilleggsinformasjon.

5. I kostnadsoverslaget skal takster med takstnumre, legges til grunn. For forståelse av takstene brukes rundskrivet Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.

Spesialisttakster kan ikke brukes på behandling som kan utføres av allmenntannlege. Det kan ikke ytes stønad til spesialistbehandling dersom behandlingen er å betrakte som ordinær tannbehandling, og kan utføres av allmennpraktiserende tannlege. Eventuell trygderefusjon skal fremkomme i kostnadsoverslaget.

6. Behandlingsforslagene vurderes etter tabell 1 og 2 i Veilederen.

7. Endodontisk behandling: Her vurderes tannens betydning for tannsettet (jf. mål for behandlingen) og tannens prognose.

8. For fast og avtakbar protetikk med spesifiserte teknikerutgifter dekkes utgifter i forståelse med rundskrivet Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling, og takstnummer 301-316. Takstene inkluderer teknikerutgiftene.

Oversikt over rådgivende tannleger

Hjelmeland, Sola og Strand kommune
Esther Boenheim, telefon 94 02 59 72 (fredager).
Søknader sendes: Sandnes tannklinikk, Holbergsgate 22, 4306 Sandnes.
Send e-post

Randaberg, Kvitsøy og Stavanger kommune
Esther Boenheim, telefon 94 02 59 72 (fredager).
Søknader sendes: Bjergsted tannklinikk, Tastagaten 30/32, 4007 Stavanger.
Send e-post

Gjesdal og Sandnes
Rolf André Svellingen, telefon 51 53 81 90.
Søknader sendes: Sandnes tannklinikk, Holbergsgate 22, 4306 Sandnes.
Send e-post

Bjerkreim, Egersund, Hå, Klepp, Lund, Sokndal og Time
Anke Schwob, telefon 51 81 62 00.
Søknader sendes: Nærbø tannklinikk, Lyngvegen 14, 4365 Nærbø.
Send e-post

Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær, Utsira og Vindafjord
Margrethe Halvorsen Nilsen, telefon 52 84 59 93.
Søknader sendes: Norheim tannklinikk, Postboks 1243, 5508 Karmsund.
Send e-post

Søknader UDI
Anke Schwob, telefon 51 81 62 00.
Søknader sendes: Sandnes tannklinikk, Holbergsgate 22, 4306 Sandnes.
Send e-post