Tolketjenester

Tolk brukes for å sikre god kommunikasjon mellom behandler og pasient/pårørende. Det fremgår av Pasient- og brukerrettighetsloven at det skal gis tilpasset informasjon.

Helse- og omsorgspersonellet vurderer behovet for å bestille tolk med nødvendige kvalifikasjoner. Tannhelse Rogaland benytter hovedsakelig telefontolk.

Kostnadene dekkes av Tannhelse Rogaland for prioriterte grupper som har rett til gratis tannbehandling etter tannhelsetjenesteloven. Kostnadene dekkes kun når tolk er bestilt av tannhelsepersonellet.

Voksne betalende pasienter må betale for tolketjenester selv.