Reiseutgifter for prioritert klientell

Lov om tannhelsetjenesten pålegger den offentlige tannhelsetjenesten å dekke reiseutgifter for prioritert klientell.

Prioritert klientell

Tannhelse Rogaland dekker reiseutgifter for prioritert klientell. Se vilkårene under.

Fyll ut reiseregningsskjemaet og send dette sammen med nødvendig dokumentasjon til:

Tannhelse Rogaland
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Forskrift om dekning av skyssutgifter i Tannhelse Rogaland FKF

Hjemmel: Fastsatt av fylkestinget i Rogaland 02.05.17 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten § 5-1 tredje ledd.

§ 1. Forskrift er gitt av Rogaland fylkeskommune og er hjemlet i lov om tannhelsetjenesten, § 5-1, tredje ledd.
§ 2. Forskrift om dekning av skyssutgifter for pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten gjelder bare dersom pasienten ikke får dekket utgifter til reise på annen måte.
§ 3. Det er den rimeligste reisemåten som dekkes. Bil kan benyttes dersom helsetilstanden til pasienten eller rutetider for offentlige transport tilsier at dette er mest hensiktsmessig.
§ 4. Pasienten/foresatte må selv betale reisekostnadene og få refundert disse i etterkant.
§ 5. Egenandelen på kr 1000,- er per kalenderår.
§ 6. Moderasjon. Maks egenandel er kr 1500 for to barn. Moderasjonen omfattes barn som bor fast sammen.
§ 7. Ved bruk av privat bil vil taksten pr km følge Helsenorge.no sin standardsats for transport, fastsatt årlig av Stortinget.
§ 8. Overnatting blir ikke dekket.
§ 9. Utlegg for følge etter at pasienten har fylt 12 år blir ikke dekket.
§ 10. Tapt arbeidsfortjeneste for ledsager blir ikke dekket.
§ 11. Søknad om dekning av skyssutgifter må være innsendt innen utgangen av året.
§ 12. Fylkesutvalget er klageinstans.
§ 13. Denne forskrift gjelder fra 02.05.2017

Uprioritert klientell

Voksne betalende pasienter må som hovedregel dekke reiseutgifter selv. Voksne betalende som har krav på tannbehandling etter Folketrygdloven § 5-6 bes rette krav til pasientreiser. Se pasientreiser.no.