Prioriterte grupper

Lov om tannhelsetjenesten og andre vedtak bestemmer hvem som har krav på gratis tannhelsetjenester eller tannhelsetjenester til redusert pris. I tillegg har fylkestinget i Rogaland vedtatt at andre grupper også skal ha gratis tannhelsetjenester på offentlig tannklinikk.

Grupper som har rett på gratis tannhelsetjenester

Tannhelsetjenesteloven gir følgende grupper av befolkingen rett på gratis eller subsidiert tannhelsetjenester:

 1. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
 2. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
 3. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
 4. Unge voksne fra året de fyller 19 til og med året de fyller 24 år.
 5. Personer som på grunn av rusmiddelavhengighet mottar noen av følgende tilbud:
  - personlig assistanse
  - avlastningstiltak for pårørende
  - legemiddelassistert rehabilitering
 6. Innsatte i fengsler i kriminalomsorgen.
 7. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. Dette gjelder:
  - Personer med psykiske lidelser som får poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten
  - Personer i pleie av pårørende

I tillegg gis 25-26-åringer subsidierte tannhelsetjeneseter.

Dersom noe i livs- eller helsesituasjonen endrer seg og du ikke lenger oppfyller kriteriene, faller rettigheten bort. Du plikter å gi beskjed om endringer.

Se informasjonsfilm om de nye attestene.

Informasjonsskriv

Det er utarbeidet et informasjonsskriv "Du kan ha rett til gratis tannhelsehjelp (pdf)" som kommuner, spesialisthelsetjenesten og andre kan dele ut.

Hva må du gjøre?

Gruppe A
Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
Tilbud: Fri behandling på offentlig tannklinikk. Må betale selv for idrettsskinner.
Dokumentasjonskrav: Ingen. Tannhelsetjenesten innhenter opplysninger fra folkeregisteret.

Gruppe B
Alle innbyggere med psykisk utviklingshemming har rett på gratis tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesteloven skiller ikke mellom lettere og mer alvorlig psykisk utviklingshemming. Kravet er at man er diagnostisert med en psykisk utviklingshemming. Det åpnes ikke for at personer med liknende eller like alvorlige diagnoser skal ha samme rettigheter.
Tilbud: Fri behandling på offentlig tannklinikk.
Dokumentasjonskrav: Utfylt attest med bekreftelse av diagnose.
Last ned: Attest gruppe B (pdf)

Gruppe C1
Eldre, uføre og kronisk syke med opphold i somatisk eller psykiatrisk institusjon som sykehjem, aldershjem og sykehus og rusmiddelavhengige som oppholder seg i behandlingsinstitusjoner har rett på nødvending tannhelsehjelp på offentlig tannklinikk. Det er en forutsetning at oppholdet har vart eller er ment å vare i tre måneder eller mer. Ved kortere opphold har man kun rett på akutt tannhelsehjelp. Rettigheten faller bort dersom beboeren flytter fra institusjonen.
Tilbud: Gratis nødvending behandling på offentlig tannklinikk. Ved kortere opphold har man kun rett på akutt tannhelsehjelp.
Dokumentasjonskrav: Utfylt attest med bekreftelse fra institusjon.
Last ned: Attest gruppe C1 (pdf)

Gruppe C2
Personer som har kommunalt vedtak om helsetjenester i hjemmet, Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 bokstav a, har rett til gratis tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten. Praktisk hjelp etter § 6 bokstav b gir ikke rett til gratis tannhelsehjelp. Det er et krav at helsehjelpen gis minimum en gang i uken og at den har vart, eller er ment å vare i mer enn tre måneder. Ved kortere varighet har man rett på akutt tannhelsehjelp. Det kreves årlig dokumentasjon for å få rett til gratis tannhelsehjelp. Rettigheten faller bort dersom vedtaket om helse- og omsorgstjenester opphører.
Se også: Helsedirektoratets informasjonsside om hvem som tilhører gruppe C
Tilbud: Gratis nødvending behandling på offentlig tannklinikk. Ved kortere opphold har man kun rett på akutt tannhelsehjelp.
Dokumentasjonskrav: Utfylt attest med bekreftelse fra kommunen.
Last ned: Attest gruppe C2 (pdf)

Gruppe D
Unge voksne fra året de fyller 19 til og med året de fyller 24 år.
Tilbud: Betaler 25 % av egenandelen.
Dokumetansjonskrav: Ingen. Tannhelsetjenesten innhenter opplysninger fra folkeregisteret.

Gruppe E
Personer med rusmiddelavhengighet som mottar personlig assistanse i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, avlastningstiltak for pårørende i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 nr. 2 eller legemiddelassistert rehabilitering i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 3-16 har rett til gratis tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjenesten. Det er en forutsetning at hjelpetiltakene har vart eller er ment å vare i tre måneder eller mer. Ved kortere perioder med hjelpetiltak har man kun rett på akutt tannhelsehjelp.
Tilbud: Gratis nødvendig behandling på offentlig tannklinikk, eller hos privatpraktiserende tannlege som Tannhelse Rogaland har avtale med.
Dokumentasjonskrav: Utfylt attest fra kommunen. Det er krav om årlig dokumentasjon.
Last ned: Attest gruppe E (pdf)

Gruppe F
Innsatte i fengsler i kriminalomsorgen
Tilbud: Innsatt i fengsel med opphold lenger enn tre måneder skal tilbys tannhelseundersøkelse og behandling i tannklinikk i fengslet eller ved fremstilling utenfor fengslet. Både forebygging, nødvendig og/eller akutt tannbehandling dekkes av staten innenfor rammen av øremerkede tilskudd. Mer omfattende odontologisk rehablitering skal imidlertid dekkes av innsattes egne midler, eventuelt med bidrag fra sosialtjenesten i vedkommendes hjemkommune.

Med innsatte menes:
Innsatte i fengsler med høyt og lavere sikkerhetsnivå
Innsatte i overgangsbolig
Innsatte som gjennomfører straffen ved heldøgns opphold i institusjon eller sykehus. Disse innsatte kan også etter omstendighetene omfattes av gruppe C (eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie).
Personer som oppholder seg utenfor fengsel etter særlig vilkår, for eksempel personer som soner i hjemmet eller personer som soner med fotlenke, anses ikke som «innsatte i fengsler» og har ikke rett på gratis tannhelsetjenester.
Se: Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel (pdf)
Se: Helsedirektoratet: Tannbehandling til innsatte i fengsel
Dokumentasjonskrav: Utfylt attest med bekreftelse fra fengselet for de som er i fengsel/overgangsbolig. Det er ikke nødvendig med utfylt attest der hvor det er tannklinikk eller tannhelsepersonell i fengselet.
Last ned: Attest gruppe F (pdf)

Gruppe G
Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. Dette gjelder følgende:

Personer med psykiske lidelser som får poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten over en periode på minimum tre måneder.
Tilbud: Gratis nødvending behandling på offentlig tannklinikk. Det er en forutsetning at pasientene i denne gruppen ikke mottar lønn, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (tidligere attførings-, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon). Kopi av bekreftelse på uføretrygd må vedlegges attesten.
Dokumentasjonskrav: Utfylt attest med bekreftelse fra spesialisthelsetjenesten samt dokumentasjon på uførhet. Det er krav om årlig dokumentasjon.
Last ned: Attest personer med psykiske lidelser (pdf)

Personer i pleie av pårørende.
Tilbud: Gratis nødvending behandling på offentlig tannklinikk. Det er en forutsetning at pasientene i denne gruppen ikke mottar lønn, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (tidligere attførings-, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon). Kopi av bekreftelse på uføretrygd må vedlegges attesten.
Dokumentasjonskrav: Utfylt attest med bekreftelse fra fastlegen samt dokumentasjon på uførhet. Det er krav om årlig dokumentasjon.
Last ned: Attest personer i pleie av pårørende (pdf)

Generelt for andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere:
Graden av vederlagsfrihet ved tannbehandling, bestemmes av fylkeskommunen. Det er en forutsetning at pasientene i denne gruppen ikke mottar lønn, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (tidligere attførings-, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon)

25-26-åringer
Unge voksne som fyller 25 eller 26 år i behandlingsåret.
Tilbud: Betaler 25 % av egenandelen når man går på offentlig tannklinikk.
Dokumentasjonskrav: Ingen. Tannhelsetjenesten innhenter opplysninger fra folkeregisteret.

Omfang av tannhelsehjelp

Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr nødvendige tannhelsetjenester. Tannhelsehjelpen skal sørge for at pasientene har akseptabel oral helse. Det betyr at man ikke har smerter eller alvorlige lidelser i munnhulen, at man har tilfredsstillende tyggefunksjon, kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene. Tannhelsepersonalet avgjør hva som er nødvendig tannbehandling for den enkelte pasient.

Les mer om nødvendig tannhelsehjelp i Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten (pdf).

Helseopplysninger

Tannhelsepersonellet har behov for opplysninger om pasientens generelle helsetilstand, sykdommer og medisinbruk for å kunne gi forsvarlig og best mulig behandling. Opplysningene vil bli oppbevart og behandlet iht. de krav som gjeldende lover og forskrifter setter.

Krav til attester, erklæringer ol.

Les mer om Helsedirektoratets krav til attester, erklæringer ol.