Dine rettigheter

I de fleste tilfeller må alle over 18 år betale tannlegeutgiftene sine selv i Norge, men det fins unntak hvor noen får tjenester til redusert pris eller gratis.

Prioriterte grupper i Tannhelsetjenesteloven

Lov om tannhelsetjenesten bestemmer hvem som har krav på gratis tannhelsetjenester. I tillegg har fylkestinget i Rogaland vedtatt at andre grupper også skal ha gratis tannhelsetjenester på offentlig tannklinikk.

 • Gruppe A: Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
 • Gruppe B: Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.
 • Gruppe C1: Eldre, uføre og kronisk syke med opphold i somatiske/psykiatriske institusjoner som sykehjem, aldershjem og sykehus.
 • Gruppe C2: Pasienter som mottar hjemmebaserte tjenester i åpen omsorg på grunnlag av vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt. 6. Unntak: Praktisk hjelp etter pkt 6 bokstav b gir ikke rett til gratis tannbehandling.
 • Gruppe D: Unge voksne fra året de fyller 19 til og med året de fyller 24 år.
 • Gruppe E: Personer som på grunn av rusmiddelavhengighet mottar noen av følgende tilbud:
  - personlig assistanse i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.
  - avlastningstiltak for pårørende i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 nr. 2.
  - legemiddelassistert rehabilitering i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 3-16.
 • Gruppe F: Innsatte i fengsler i kriminalomsorgen.
 • Gruppe G: Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere:
  - Personer med psykiske lidelser som får poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten over en periode på minimum tre måneder.
  - Personer i pleie av pårørende. Pleiebehovet må attesteres av lege.

I tillegg har andre grupper også rettigheter:

 • Pasienter omfattet av TOO-prosjektet
 • Unge voksne som fyller 25-26 år i behandlingsåret

Les mer om prioriterte grupper og finn nødvendig attest.

Trygderefusjon

Når behovet for tannbehandling skyldes en av flere definerte sykdommer eller tilstander, kan det imidlertid ytes støtte/trygd/stønad fra folketrygden. Det er tannlegen som tar stilling til om du har rett på slik støtte. Les mer på www.helsenorge.no.

Begrenset økonomi?

Voksne med begrenset økonomi kan få støtte fra NAV til tannbehandling (tidligere sosial stønad). Kontakt ditt lokale NAV-kontor. Se mer på nettsiden til NAV.