Dekning av reiseutgifter

Lov om tannhelsetjenesten pålegger den offentlige tannhelsetjenesten å dekke reiseutgifter for prioritert klientell.

Prioritert klientell

Tannhelse Rogaland dekker reiseutgifter for prioritert klientell. Se vilkårene under.

Fyll ut reiseregningsskjemaet (pdf) (pr. 02.01.2024) og send dette sammen med nødvendig dokumentasjon til:

Tannhelse Rogaland
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Forskrift om dekning av skyssutgifter i Tannhelse Rogaland FKF

Hjemmel: Fastsatt av fylkestinget i Rogaland 02.05.17 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten § 5-1 tredje ledd.

§ 1. Forskrift er gitt av Rogaland fylkeskommune og er hjemlet i lov om tannhelsetjenesten, § 5-1, tredje ledd.
§ 2. Forskrift om dekning av skyssutgifter for pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten gjelder bare dersom pasienten ikke får dekket utgifter til reise på annen måte.
§ 3. Det er den rimeligste reisemåten som dekkes. Bil kan benyttes dersom helsetilstanden til pasienten eller rutetider for offentlige transport tilsier at dette er mest hensiktsmessig.
§ 4. Pasienten/foresatte må selv betale reisekostnadene og få refundert disse i etterkant.
§ 5. Egenandelen på kr 1000,- er per kalenderår.
§ 6. Moderasjon. Maks egenandel er kr 1500 for to barn. Moderasjonen omfattes barn som bor fast sammen.
§ 7. Ved bruk av privat bil vil taksten pr km følge Helsenorge.no sin standardsats for transport, fastsatt årlig av Stortinget.
§ 8. Overnatting blir ikke dekket.
§ 9. Utlegg for følge etter at pasienten har fylt 12 år blir ikke dekket.
§ 10. Tapt arbeidsfortjeneste for ledsager blir ikke dekket.
§ 11. Søknad om dekning av skyssutgifter må være innsendt innen utgangen av året.
§ 12. Fylkesutvalget er klageinstans.
§ 13. Denne forskrift gjelder fra 02.05.2017

Voksne betalende (uprioritert klientell)

Voksne betalende pasienter må som hovedregel dekke reiseutgifter i forbindelse med tannbehandling selv. Pasienter som har krav på tannbehandling etter Folketrygdloven § 5-6, har rett til dekning av utgifter ved reise til nærmeste stedet der tannhelsetjenesten kan gis.

Rett til dekning av reiseutgifter ved tannbehandling er hjemlet i Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften).

Pr. 2021 er egenandelen 159 kr pr reisevei. Beløp under 100 kr utbetales ikke.

Praktisk

I utgangspunktet planlegger og gjennomfører pasienten reisen selv, og søker pasientreiser om å få dekket reiseutgiftene sine i etterkant.

Behandler må dokumentere helsemessige behov for transport, og i noen tilfeller oppmøte, i forbindelse med pasientreiser uten rekvisisjon. For å gjøre det enklere for behandler å dokumentere pasientens behov for pasientreiser, er det laget et skjema som kan fylles ut. Behandler fyller ut skjemaet for pasienten eller pårørende for å dokumentere:

  • Behov for reiseledsager av helsemessige årsaker
  • Behov for bruk av bil av helsemessige årsaker
  • Øyeblikkelig hjelp
  • Yrkesskade
  • Oppmøtebekreftelse, i de tilfellene dette er nødvendig

Se: Pasientreiser - Skjema for helsemessige behov

Yrkesskade

Ved yrkesskade skal det ikke betales egenandel ved pasientreiser. For at pasienten skal slippe å betale egenandel for reisen, må behandler dokumentere at behandlingen er relatert til yrkesskaden.

Øyeblikkelig hjelp

Hvis behandlingen gjelder øyeblikkelig hjelp må dette dokumenteres av behandler, slik at pasienten eventuelt kan få dekket tilleggsutgifter eller drosje.

Bil eller drosje

Behandler skal alltid dokumentere behovet for bil eller drosje, når det er nødvendig av helsemessige årsaker. Tilleggsutgifter for parkering, bilferge, bom og piggdekk dekkes dersom det er nødvendig å bruke bil på reisen av helsemessige årsaker. Hvis det er trafikale årsaker til behovet for bil eller drosje, som for eksempel at det ikke går rutegående transport på strekningen, må pasienten ringe Pasientreiser.

Tannhelsepersonellet kan rekvirere drosje i noen tilfeller

Om pasienten ikke kan gjennomføre reisen til behandling selv pga

  • betydelig redusert orienteringsevne
  • betydelig redusert allmenntilstand
  • psykiske problemer som gjør det vanskelig å gjennomføre reisen med drosje eller egen bil
  • redusert forflytningsevne som problemer med å gå, komme seg inn og ut av transportmiddel eller behov for tilrettelagt transportmiddel

kan tannhelsepersonellet rekvirere drosje.

For ytterligere detaljer og for å søke om refusjon av reiser, se pasientreiser.