Sykehjem og hjemmebaserte tjenester

Informasjon til ansatte i sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Munn- og tannhelse har en sammenheng med og kan påvirke generell helse. Munn- og tannsykdommer kan føre til svekket allmennhelse og være en medvirkende årsak til annen sykdom. Munn- og tannsykdommer øker risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, lungesykdom og diabetes. God munn- og tannhelse kan ha positiv innflytelse og føre til at nevnte sykdommer forebygges, behandles og håndteres bedre. En frisk munn er en forutsetning for god helse og livskvalitet. Det er derfor viktig at munn- og tannhelsen blir prioritert på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester.

Paientrettigheter

Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon (som sykehjem) eller som mottar hjemmetjenester kan ha rett til gratis og nødvendig tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten.

Denne ordningen gjelder for pasienter som er innlagt i kommunal eller statlig helseinstitusjon, samt private institusjoner som har avtale med kommunale eller regionalt helseforetak.

I tillegg har pasienter med vedtak om hjemmetjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr 6, bokstav a, rett til nødvendig tannhelsehjelp dersom hjelpen regnes som hjemmesykepleie. Hjemmesykepleie er lettere behandling, sårbehandling, legemiddelhåndtering, psykiatrisk sykepleie mv.

Opplæring og undervisning

Vi tilbyr opplæring og undervisning for helsepersonell i sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Ta kontakt med lokal tannklinikk for opplæring.

Ta kontakt med folkehelserådgiver Janne Schanche ved eventuelle spørsmål.

Samarbeidsavtaler og samhandlingsmøter:

Vi har samarbeidsavtaler med sykehjem og hjemmebaserte tjenester i kommunene for å sikre gode helhetlige helsetjenester til det beste for våre felles pasienter. Det er viktig for oss at munn- og tannhelsen blir prioritert.

Vi inviterer til et årlig samhandlingsmøte hvor vi går gjennom og følger opp vilkårene for samarbeidsavtalen. Dersom det er behov for opplæring eller undervisning, så er vi tilgjengelig for dette.

E-læringsverktøy for helsepersonell:
I samarbeid med USHT Rogaland og UiS v/NettOp har forskningsavdelingen utviklet en informativ film som skal bidra til å øke kunnskap om oral helse hos sykehjemspasienter. Filmen henvender seg til sykepleiere og helsefagarbeidere, og vektlegger forskningsbaserte tiltak som kan brukes når man utfører munnstell på pasienter med demens.

Andre nyttige filmer:

Nyttig informasjon og veiledere