Undervisning

Tannhelse Rogaland ønsker å spre kunnskap for å fremme god folkehelse og munn- og tannhelse. Vi organiserer helsefremmende og forebyggende tiltak for alle innbyggere, prioriterte pasientgrupper og samarbeidspartnere i helsetjenester, skoler og barnehager. Målet for vårt folkehelsearbeid er å sette befolkningen i stand til å bevare tennene hele livet. Vi har undervisning rettet mot flere grupper i befolkningen for å oppnå dette.

20. juni 2024

Vi har munn- og tannhelseundervisning rettet mot flere grupper:

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom
Vi tilbyr opplæring, veiledning og rådgivning angående munnundersøkelser og munn- og tannhelse for helsesykepleiere og leger.

Barnehager
Ved forespørsel kan vi stille med undervisning i barnehage eller på foreldremøte i barnehager.

Barne-, ungdoms- og videregående skoler
Vi har undervisning rettet mot 6. og 9. klasse.
Tema: Tannhelse og kosthold. I 9.klasse er og snus/tobakk tema.

Utviklingshemmede, eldre- og langtidssyke, rus og psykiatri
Vi tilbyr opplæring for helsepersonell, og i noen grupper også for brukere.

Minoritetsspråklige
Vi har tilrettelagt undervisning for både barn og voksne ved læringssentre, asylmottak og lignende.

Ta gjerne kontakt med oss:
For mer informasjon kontakt fagleder folkehelse Daniel Kingsley Braadland, eller folkehelserådgiver Janne Schanche.