Nye lokaler til TkVest-Rogaland

TkVest-Rogaland har lenge hatt behov for mer plass og måtte senest høsten 2013 ta i bruk ekstra midlertidige lokaler for å få plass til forskningsavdelingen. I dag vedtok Fylkestinget fylkesrådmannens innstilling om nye lokaler til TkVest Rogaland. Det blir flytting til nytt bygg!

29. april 2014

Fylkestinget vedtok på møte i dag fylkesrådmannens innstilling i sak 27/14 om nye lokaler til Tk Vest-Rogaland:

  1. Virksomheten til TkVest avdeling Rogaland etableres i nye lokaler i Hillevåg, Stavanger i samsvar med forutsetninger som skissert i foretakets styresak nr. 12/14.
  2. Samlet ramme for investeringer i bygningsmessige tilpasninger samt inventar/utstyr settes til 59,9 mill. kr. inkl. mva.
  3. Budsjett for investeringskostnader forutsettes innarbeidet i økonomiplan 2015-2018 med finansieringsbidrag fra staten slik det framgår av skriv fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 14.03 2014. Av den fylkeskommunale andel forutsettes halvdelen dekket av Tannhelse Rogaland FKF via avsatte fondsmidler.

Nå når godkjenning er på plass, starter den videre planleggingsprosessen for å flytte til de nye lokalene i Hillevåg, Stavanger.