Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2013

Fra 1. januar innføres stønad til dekning av utgifter ved undersøkelse og behandling hos tannpleier. Fra 1. juli innføres en stønad på 800 kr til tannhelseundersøkelse hos tannlege for personer 75 år og eldre.

11. januar 2013

Stønad til tannhelseundersøkelse hos tannlege for personer 75 år og eldre
Som en del av regjeringens brede eldresatsing, har Stortinget vedtatt en bevilgning på 40 mill. kroner til tannhelseundersøkelse for eldre fra det kalenderår de fyller 75 år.

Ordningen vil tre i kraft 1. juli 2013, og innebærer at det ytes stønad på 800 kroner. Stønaden kan gis èn gang i løpet av et kalenderår, og skal dekke utgifter til undersøkelse, aktuelle røntgenbilder, diagnostikk, eventuelt behandlingsforslag og opplæring til egenomsorg. Stønaden kan utløses annethvert år, og vil gjelde for alle som i det gitte kalenderåret fyller henholdsvis 75 år, 77 år, 79 år osv. Det forutsettes at tannhelsekontrollen er utført av tannlege.

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets sider der du også kan og laste ned Rundskriv 1-3/2013.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier.