Debattinnlegg om tannhelsetjenesten

Er virkelig de fylkeskommunale tannhelsetjenestene døende, eller leverer de tjenester befolkningen er fornøyde med? Tannlege Simonsen fra Bergen mener tjenesten må rotfylles eller trekkes. Fylkestannlegen i Rogaland er ikke enig, og mener han bommer grovt i diagnostiseringen av en tjeneste han åpenbart har manglende kunnskaper om.

12. april 2016

Oversentralisert tilbud

Tannlege Øyvind Simonsen i Bergen
Stavanger Aftenblad 17.9.2015

Tannhelsetjenesten - frisk som en fisk!

Fylkestannlege Helene Haver
Stavanger Aftenblad 19.9.2015

Fylkeskommunens tannhelsetjeneste er et solid fagmiljø som løser sine lovpålagte oppgaver basert på samarbeid og fleksibilitet på tvers av kommunegrensene. Så langt er det ingen grunn til bekymring på pasientenes vegne.

I et debattinnlegg 17.9.2015 hevder tannlege Øyvind Simonsen fra Bergen at alle landets fylkeskommunale tannhelsetjenester er døende fordi de oversentraliseres, og at ikke-fungerende tannhelsetjenester bør rotfylles eller trekkes. Forslagene om mer offentlig støtte til tannbehandling må bringes videre til politisk hold. Derimot kan ikke påstandene om innholdet og organiseringen av en tjeneste han åpenbart har manglende kunnskaper om, stå uimotsagt.

Brukerne er fornøyd
Fylkeskommunal tannhelsetjeneste er en suksess. Tannhelsen til barn og unge har aldri vært bedre og tjenestetilbudet er både mer allsidig, individrettet og spesialisert enn noen gang. Tannhelsetjenesten er den offentlige tjenesten befolkningen er aller best fornøyd med (EPSI Norge 2014). En rating på 84 tilsier at brukerne er meget tilfreds med tjenesten.

Tannhelse Rogaland har høy oppslutning om tilbudet om gratis tannbehandling til de prioriterte gruppene i tannhelsetjenesteloven. Sykehjemspasienter er blant de over 130.000 pasientene som får et oppsøkende og regelmessig tilbud. Fylkestannlegen kjenner seg ikke igjen i påstanden om at sykehjemspasientene ofte får lite tannbehandling. Behandlingstilbudet er i tråd med nasjonal veileder for god klinisk praksis i tannhelsetjenesten, og tilpasset den enkeltes helsetilstand og evne til medvirkning.

Effektivitet og kvalitet
Tannhelse Rogaland har et mangfold av oppgaver som folkehelsearbeid, tannlegevakt, behandling av tannlegeskrekk, tannbehandling i narkose, forskning og undervisning, i tillegg til tannhelsehjelp på tannklinikkene.


Vi skal forvalte samfunnets ressurser på best mulig måte, og det stiller krav til drift og prioriteringer. Det er en overordnet målsetning å sikre gode fagmiljøer og utvikle en klinikkstruktur som tilbyr befolkning tannhelsetjenester av god kvalitet, og som er rimelig tilgjengelige. Det innebærer lengre reisevei for noen få pasienter, uten at det er en «oversentralisering». Kvalitet og pasientsikkerhet styrkes av gode fagmiljø og ved løpende overordnet tilsyn og tilrettelegging.

Uforståelig overføring
Det er nå igangsatt et arbeid med en kommunereform. I denne sammenheng er det gjort et stortingsvedtak om at tannhelsetjenesten bør overføres til kommunene.
Med bakgrunn i Kommunereformens målsetning om å etablere større og mer robuste kommuner, for derigjennom å sikre gode fagmiljøer og bedre tjenestekvalitet for brukerne, blir dette vedtaket uforståelig.  De reelle følgene av et slikt vedtak vil være at det overføres tjenester fra store og solide fagmiljøer i fylkeskommunen til mindre og mer fragmenterte fagmiljøer i kommuner av varierende størrelse.  En samlet tannhelsetjenestes faglige tilrådning er at tjenesten forblir på fylkeskommunalt nivå for å sikre og videreføre et likeverdig tilbud.

Den norske tannhelsemodellen med offentlig og privat tannhelsetjeneste fungerer godt, og vi ønsker å videreføre et samarbeid til pasientens beste.