Akuttbehandling av asylsøkere og flyktninger

Tannhelse Rogaland gir tannhelsetjenester etter tannhelsetjenesteloven til alle som bor eller oppholder seg i fylket. Dette gjelder da også flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.

22. februar 2024

Dersom flyktninger, asylsøkere eller familigjenforente har behov for tannhelsehjelp kontaktes tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesten i Norge består av en offentlig og en privat del.

Se Helsedirektoratets veileder: Helsetjenester for flyktninger asylsøkere og familiegjenforente

Statsforvalteren og nasjonal helsemyndigheter jobber med uavklarte forhold og informasjon vil bli oppdatert.

Tannhelseinformasjon på mange språk

Se nettsiden til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt for flere brosjyrer på ulike språk, blant annet Ukrainsk.

Pasienter med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven

Følgende personer har rett på nødvendig tannhelsehjelp fra Tannhelse Rogaland:

  • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.
  • Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
  • Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.
  • Ungdom som fyller 21-24 år i behandlingsåret
  • Personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • Personer som på grunn av sin rusavhengighet mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 og § 3-6 nr. 2
  • Innsatte i fengsler i kriminalomsorgen

Pasienter uten rettighet i den offentlige tannhelsetjensten

Vanlig voksne som ikke omfattes av gruppene over har ikke rett til tannhelsehjelp i den offentlige tannhelsetjensten. Disse må oppsøke tannlege og betale selv.

Beboere i ankomstsentre og transittmottak

UDI dekker kostnad til akutt tannbehandling for de som ikke har rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten. Se: Helsedirektoratet - Finansiering av tannhelsetjenester. Behandling som ikke er akutt må den enkelte dekke selv.

Beboere i ordinære mottak og integreringsmottak

Personen må som regel dekke utgifter til livsopphold inkludert tannbehandling selv. Dersom man ikke får betalt utgifter til nødvendig tannbehandling så kan man søke om tilleggsytelser fra UDI. Se: Helsedirektoratet - Finansiering av tannhelsetjenester.

Asylsøkere som bor utenfor mottak

Asylsøkere som bor utenfor mottak må oppsøke og betale for tannhelsehjelp selv basert på takstene til den aktuelle tannklinikken.

Kapasitet i privat tannhelsetjeneste

På bakgrunn av den pågående situasjonen i Ukraina og en økende strøm av asylsøkere og flyktninger ble det besluttet på møtet mellom fylkestannhelsesjefen og de lokale tannlegeforeningene at det var behov for å få en oversikt over kapasitet i fylket. Dette for å sikre at denne pasientgruppen får et tannhelsetilbud.

Privat tannhelsepersonell rapporterer inn kapasitet på dette skjemaet.

Mer informasjon