Universell utforming

Universell utforming er design av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.

I løpet av livet vil de fleste av oss oppleve en eller annen form for funksjonsnedsettelse som gjør oss mindre i stand til å utføre dagligdagse gjøremål. Vi vil raskt oppdage at miljøet rundt oss ikke alltid er like godt tilrettelagt.

Dersom omgivelsene våre og ulke produkter blir utformet med bakgrunn i prinsippene for universell utforming vil langt flere enn funksjonshemmede få en enklere hverdag.

Tannhelse Rogaland ivaretar tannhelsetilbudet for prioriterte grupper etter lov om tannhelsetjenesten. Mange av våre pasienter har utfordringer knyttet til fremkommelighet, blant annet til tannklinikkene. Å gi bedre brukervennlighet og tilgjengelighet for disse pasientene og allmennheten for øvrig, skal være en prioritert oppgave i Tannhelse Rogaland.

Tannhelse Rogaland har i den anledning kartlagt alle offentlige tannklinikker i Rogaland og sett på avvik i forhold til byggeteknisk forskrift TEK10. Det er utarbeidet en handlingsplan med konkrete tiltak for å sørge for at de offentlige tannklinikkene skal være universelt utformet.

Rogaland fylkeskommune har utviklet nettsiden: www.tilgjengelighet.no som er et verktøy for å registrere, formidle og dele informasjon ved ulike arenaer, herunder de offentlige tannklinikkene. Nettsiden har blitt et viktig verktøy i oppfølging av fylkesdelplan for universell utforming.

Eksempler på utforming som fremmer tilgjengelighet for alle:

  • Kontrastfarger for å skille dører og vegger.
  • Lydsignaler og tale i heis
  • Ledelinjer på gulv
  • Utforming av ramper
  • Teleslynger i konferanserom