Klagerettigheter

Dersom du som pasient eller pårørende opplever at det ikke gis tannhelsetjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlige, kan du klage. Det er to typer klager, den ene er rettighetsklage, dvs at du ikke får den hjelp du har krav på og den andre er klage på behandlingen du har fått. De to typene har ulike saksbehandlingsregler.

Klage på manglende behandlingstilbud - rettighetsklage

Du kan klage over manglende rett til tannhelsehjelp etter lov og godkjent plan, usaklig forskjellsbehandling eller at tannhelsetjenester ikke holder rimelig minstemål.

Eventuelle klager på manglende behandlingstilbud sendes til fylkestannlegen i Rogaland:
Tannhelse Rogaland FKF
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Anke

Dersom du ikke får medhold i klagen eller klagen blir avvist av fylkestannlegen, kan du anke til:
Fylkesmannen i Rogaland
Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga
Postboks 59
4001 Stavanger


Klage på utført behandling

Kontakt tannlege/tannpleier pr. telefon ved aktuell klinikk som har utført behandlingen. De fleste klagesaker kan finne en løsning lokalt. Er du fremdeles misfornøyd eller har spørsmål: kontakt overtannlegen i distriktet. Skriftlig klage sendes til overtannlegen i distriktet som er saksbehandler av klager.

Anke

Dersom du ikke er fornøyd med avgjørelsen i en klage på utført behandling, kan avgjørelsen ankes skriftlig til fylkestannlegen.

Anke må fremmes senest tre uker etter at du fikk svaret fra overtannlegen.

Anken sender du til:
Tannhelse Rogaland FKF
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Mer om klage og erstatning