Ansatte innen rus- og psykiatri

Informasjon til ansatte innen rus- og psykiatri.

Rettigheter

Personer med ruslidelser kan ha rett til gratis tannhelsehjelp dersom:

 • personen er på institusjon
 • personen har vedtak om helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie)
 • personen er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • personen mottar tjenester som nevnt i helse- og omsorgstenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav b og § 3-6 nr. 1 og 2:

  1. personlig assistanse, som innebærer praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
  2. pårørendestøtte, i form av avlastningstiltak

For at tannhelsehjelpen skal være gratis, må tilleggsvilkårene som følger av forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten (lovdata.no) for pasienter i gruppe C også være oppfylt.

Undervisning og opplæring

Vi tilbyr undervisning og opplæring i munn- og tannhelse, både til ansatte innen rus- og psykiatri, og personer med ruslidelser i institusjon.

Ta kontakt med lokal offentlig tannklinikk for undervisning og opplæring.

Viktigheten av god munn- og tannhelse

Munn- og tannhelse er spesielt viktig for personer med ruslidelser av flere grunner, både helsemessig og psykososialt.

Helsemessig:

 • Dårlig munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, som tannkjøttsykdommer og tannråte. Disse infeksjonene kan spre seg til andre deler av kroppen og forårsake systemiske helseproblemer.
 • Dårlig tannhelse kan gjøre det vanskelig å tygge og svelge mat, noe som kan føre til underernæring.
 • Tannverk og andre munnproblemer kan forårsake betydelig smerte, noe som kan forverre den mentale helsen til en person og gjøre det vanskeligere å håndtere andre helseproblemer.
 • God munnhelse kan gjøre det lettere for personer å følge opp behandlinger og ta medisiner som foreskrevet. Smerte og infeksjoner i munnen kan ellers være en barriere for dette.
 • Mange psykiatriske tilstander kan bli forverret av kronisk smerte og ubehag. God munnhelse kan bidra til å redusere denne belastningen og forbedre den psykiske helsen.

Psykososialt:

 • Sosialt vil en frisk munn kunne øke en persons selvfølelse og selvtillit. Dette er viktig for sosial interaksjon og generell mental velvære, noe som er kritisk for personer som kanskje sliter med psykiske lidelser og rusproblematikk.
 • Personer med dårlig tannhelse kan oppleve stigma og sosial isolasjon. Ved å opprettholde god munnhelse, kan man redusere denne isolasjonen og fremme bedre sosial inkludering.