Personvernerklæring oppdatert september 2023

Denne erklæringen redegjør for hvordan Tannhelse Rogaland FKF samler inn og bruker personopplysninger. Både som pasient og annen bruker av våre tjenester har du rettigheter i forhold til personvernet, og Tannhelse Rogaland FKF har forpliktelser i oppfyllelsen av dem.

Tannhelse Rogaland FKF er en offentlig virksomhet og er underlagt arkivloven som innebærer at vi har plikt til å lagre opplysninger om deg.

Tannhelse Rogaland FKF behandler opplysninger vi har mottatt av ulike grunner:

Pasient hos oss

Vi følger «Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten» (Normen) og arbeider systematisk for å sikre at personopplysninger behandles slik at krav til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet er ivaretatt. Normen er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket.

Tannhelse Rogaland registrerer alle pasienters person- og helseopplysninger i elektronisk pasientjournalsystem (EPJ). Formålet med registreringen er å yte god og forsvarlig helsehjelp samt for administrasjonsformål, rapportering og dokumentasjon av behandling.

Som pasient hos oss, skal du vite at dine helseopplysninger blir oppbevart og behandles etter de krav som lover og forskrifter setter.

Tannhelsepersonell som gir deg tannhelsehjelp eller administrerer slik hjelp, har tilgang til din pasientjournal.

E-reseptløsningen gir din behandler tilgang til dine reseptbelagte medikamenter.

Frikortspørring gir din behandler tilgang til din frikortstatus.

Det skal ikke tas bilder inne på tannklinikken uten at dette er godkjent av de ansatte på forhånd. Dersom bilder skal publiseres på nettet skal dette være i samråd med de det gjelder og Tannhelse Rogaland FKF.

Hvilke person- og helseopplysninger lagres?

Disse opplysningene blir registrert og lagret i pasientjournalen:

 • Nødvendige personopplysninger med navn, fødselsnummer, adresse, telefon, ev. foresatte/pårørende/verge. For aldersgruppen 0-24 år blir personopplysningene for alle i gruppen innhentet fra Folkeregisteret. For aldersgruppen over 25 år og over innhentes opplysninger fra folkeregisteret når du kontakter oss første gang.
 • Generelle helseopplysninger som kan være av betydning i forhold til den helsehjelp vi som tannhelsepersonell yter. Helseopplysninger innhentes direkte fra pasienten enten via helseskjema man fyller ut selv, eller gjennom samtale mellom pasient og behandler.
 • Spesifikke helseopplysninger for tenner og munnhule slik de fremkommer ved den kliniske undersøkelsen, røntgenbilder og ev. foto.
 • Henvisinger og epikriser fra andre behandlere.
 • Eventuell annen relevant informasjon for å kunne tilrettelegge for god og forsvarlig helsehjelp.

Utlevering av person- og/eller helseopplysninger

Det vil normalt ikke utleveres person- og/eller helseopplysninger fra våre dataarkiv, men i forståelse med pasienten eller ved lovpålegg, vil utlevering kunne skje:

 • Dersom du skulle velge å bytte til annen behandler utenfor Tannhelse Rogaland FKF, vil vi på din anmodning kunne utlevere person- og/eller helseopplysninger til ny behandler.
 • Ved behov for henvisning til spesialist, vil dine person- og/eller helseopplysninger kunne bli utlevert
 • I forbindelse med tannskader, der tannlegeerklæring sendes til NAV eller forsikringsselskap.
  Ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt sendes bekymringsmelding til barnevernet.
 • Til politiet ved straffe- eller identifiseringssaker.
 • Ved direkte elektronisk trygdeoppgjør med HELFO.
 • Til inkassoselskap ved manglende betaling.
 • Til statsforvalteren i kontroll og klagesaker.
 • Til norsk pasientskadeerstatning og/eller fylkeskommunens klagenemd ved klagesaker.
 • Rapporteringsformål f.eks. Kommunalt pasient- og brukerregister.

Du har rett til å gjøre deg kjent med og lese det som tannhelsepersonell har skrevet om deg i journalen. Du har også rett til å få en kopi av dette. Etter særskilt forespørsel har du rett til å få en enkel og kortfattet forklaring av det som står i journalen.

Du kan helt unntaksvis bli nektet innsyn i og kopi av opplysninger i journalen.

Dersom du er samtykkekompetent og over 16 år, har pårørende kun innsyn etter samtykke fra deg.

Rett til retting, sletting eller sperring jf. Helsepersonelloven § 42 og 43

Du har etter særskilt forespørsel rett til retting eller sletting av opplysninger i din journal som er uriktige eller åpenbart ikke er nødvendige for helsehjelpen.

Avslag på krav om sletting kan påklages statsforvalteren.

Besøk på nettsiden vår

Når du besøker en nettside lastes små tekstfiler ned til din enhet. Disse kalles informasjonskapsler (cookies). De fleste nettlesere er satt til å automatisk akseptere informasjonskapsler. Du må endre innstillingene i din nettleser dersom du ikke aksepterer vår bruk av informasjonskapsler.

Kurspåmelding

Vi registrerer opplysninger om kursdeltagere for å kunne tilrettelegge for godt kurs, føre statistikk over grupper som deltar på kurs og for å fakturere. Dette vil inkludere navn, firmaopplysninger, medlemsnummer i Den norske tannlegeforening, profesjon, fakturainformasjon og eventuelle matallergier.

Nødvendige opplysninger vil være tilgjengelig for kursholder, samt de som tilrettelegger det praktiske rundt kurset og ev. fakturering. Dersom det er oppgitt medlemsnummer i Den norske tannlegeforening vil det etter deltagelse bli oversendt for registrering av etterutdanningstimer dersom kurset gir dette.

Hospitering

Det er aktuelt å hospitere på en av våre tannklinikker. Vi registrerer da navn, kontaktinformasjon, profesjon og ønsker for hospiteringen for å kunne kommunisere med deg, lage et tilfredsstillende opplegg samt til statistikk- og rapporteringsformål.

Klagebehandling

Klager som vi mottar registreres og behandles i vårt saks- og arkivsystem. Hvem som får innsyn i klagen vil avhenge av hva det klages på. Dersom det klages på et tidligere vedtak vil klagen kunne bli oversendt til den politikeroppnevnte klagenemnden i Rogaland fylkeskommune.

Jobbsøknad

Når du søker jobb hos oss, mottar vi skriftlige og muntlig opplysninger om deg i løpet av søkeprosessen. Om du bli tilsatt eller ikke vil være avgjørende for hvilke og hvor lenge opplysningene om deg lagres.

Andre årsaker til at vi har opplysninger om deg

Noen ganger har vi indirekte fått opplysninger om deg. Det kan for eksempel være at:

 • du er blitt oppgitt som referanse av en jobbsøker.
 • du er blitt oppgitt som pårørende/verge/kontaktperson til en pasient.
 • det er opplysninger om deg i en mottatt klagesak, tilsynssak, forespørsel om sakkyndig uttalelse, henvendelse fra et myndighetsorgan osv.

Bruk av SMS

Når du oppgir mobilnummer ditt til Tannhelse Rogaland samtykker du til å motta informasjon på SMS. Du kan trekke tilbake samtykket ved å be tannklinikken slette mobilnummeret. SMS benyttes for eksempel til å sende timeavtale, sende påminnelse om timeavtale, viktige meldinger eller brukerundersøkelser. Det er ikke mulig å sende svar på SMS mottatt fra Tannhelse Rogaland.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de personopplysninger Tannhelse Rogaland har registrert om deg. Du har også rett til å kreve at ukorrekt informasjon blir rettet, samt i enkelte tilfeller rett til å få dine personopplysninger slettet og rett til å trekke ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger.

Mener du at Tannhelse Rogaland ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til din tilsynsmyndighet, som i Norge vil være Datatilsynet. Kontaktinformasjon vil du finne på deres nettside

Henvendelser sendes til firmapost@throg.no

Ansvarlig for informasjonssikkerheten i Tannhelse Rogaland FKF

Fylkestannhelsesjef Pernille Lysaker, Postboks 130 sentrum, 4001 Stavanger.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med:

Konstituert fylkestannlege Steinar Løgith Aase, e-post.
Personvernombud Sigrun Homleid e-post.