Hvem betaler for tolketjenester?

Bruk av tolk er ofte nødvendig for å sikre at rett til medvirkning og informasjon blir ivaretatt. Tannhelse Rogaland dekker tolk til prioriterte pasienter.

20. februar 2017

Prioriterte pasienter
Tannhelse Rogaland dekker utgifter til tolketjenester over eget budsjett.

Voksne pasienter
Fylkeskommunen har ikke plikt til å dekke tolkeutgifter til voksne som ikke omfattes av gruppene i tannhelsetjenestelovens § 1-3. Betaling for tolk i forbindelse med behandling er et rent privatrettslig forhold mellom den offentlige tannhelsetjenesten/den private tannlegen og pasienten.

I retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens faglige innhold og betalingsordninger heter det at "ved behandling av personer i statlig mottak som ikke er prioritert i tannhelsetjenesteloven bør kommunen dekke utgiftene til tolketjenester, uavhengig av om behandlingen utføres av offentlig ansatt eller privatpraktiserende tannlege".

Pasientrettighetslovens § 3 om rett til medvirkning og informasjon