Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Søknad om sosialstøtte til tannbehandling

01. januar 2019
Steinar Løgith Aase
Retningslinjene bygger på veilederen fra Helsedirektoratet, ”God klinisk praksis i tannhelsetjenesten” (heretter kalt Veilederen) og er utarbeidet av rådgivende tannleger i Tannhelse Rogaland.

God klinisk praksis i tannhelsetjenesten
Lov om tannhelsetjenesten
Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling
pr 17. desember 2018
Tannhelse Rogaland sine takster pr 1. mars 2018

1.
Målet med nødvendig tannbehandlingen er at brukeren skal oppnå akseptabel oral helse. Det innebærer at brukeren:

Behandlingen skal være faglig forsvarlig, nøktern og nødvendig.

For prioriterte pasienter i gruppe A og D (3-20 år), kan det søkes om bidrag i forbindelse med tannregulering, (den andelen som ikke dekkes av HELFO). Voksne pasienter vil normalt ikke få dekket slik behandling. Unntak kan gjøres hvis brukeren har stort behandlingsbehov. Innslagspunkt 8, gruppe a og b. Modeller må da følge søknaden.

For pasienter i gruppe D (19-20 år), kan det søkes om støtte til dekning av egenandel (25 %) dersom de får behandling på offentlig tannklinikk.

2.
Søknaden skal inneholde:

Mangelfulle søknader returneres tannlegen via NAV. Det er brukeren som søker, og brukeren må derfor alltid underskrive søknaden.

3.
Søknader hvor behandlingen allerede er gjort, vurderes som om den ikke er utført. Det at behandlingen er utført, er ingen garanti for at den vil bli refundert. Honorar for utfylling av søknad må normalt ikke overstige 0,5 t (lav timetakst).

4.
Rådgivende tannlege kan innkalle en pasient til konsultasjon og forøvrig innhente nødvendig tilleggsinformasjon.

5.
I kostnadsoverslaget skal de offentlige takster, med takstnumre, legges tilgrunn. Med offentlige takster menes Tannhelse Rogalands takster. For forståelse av takstene brukes rundskrivet Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.

Ved behandling utført av godkjent spesialist, brukes takster fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, Rogaland. Spesialisttakster kan ikke brukes på behandling som kan utføres av allmenntannlege. Det kan ikke ytes stønad til spesialistbehandling, dersom behandlingen er å betrakte som ordinær tannbehandling, som kan utføres av allmennpraktiserende tannlege. Eventuell HELFO-refusjon skal fremkomme i kostnadsoverslaget.

6.
Behandlingsforslagene vurderes etter tabell 1 og 2 i Veilederen.

7.
Endodontisk behandling: Her vurderes tannens betydning for tannsettet (jf. mål for behandlingen) og tannens prognose.

8.
For fast og avtakbar protetikk med spesifiserte teknikerutgifter dekkes beløp tilsvarende Tannhelse Rogalands takster. Alternativt kan en bruke takstene 301-316 i rundskrivet Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Takstene inkluderer teknikerutgiftene.

Rådgivende tannleger Telefonnummer Postadresse Kommuner
Esther Boenheim 51 60 38 80 Sandnes tannklinikk
Holbergsgate 22
4306 Sandnes
Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sola og Strand
Esther Boenheim 51 60 38 80 Sandnes tannklinikk
Holbergsgate 22
4306 Sandnes
Stavanger
Nina Skjold 51 60 38 84 Sandnes tannklinikk
Holbergsgate 22
4306 Sandnes
Bjerkreim, Gjesdal og Sandnes
Kirsten Sally Croft 51 74 03 90 Nærbø tannklinikk
Lyngvegen 14
4365 Nærbø
Egersund, Hå, Klepp, Lund, Sokndal og Time
Tone Ringset Lande 52 84 59 93

Norheim tannklinikk
Postboks 1243
5508 Karmsund

Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær, Utsira og Vindafjord
Kirsten Sally Croft 51 74 03 90

Sandnes tannklinikk
Holbergsgate 22
4306 Sandnes

Søknader UDI
Tilbake
TK Vest