Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Reiseutgifter for prioritert klientell

16. juni 2017
Linda Næss
Lov om tannhelsetjenesten pålegger den offentlige tannhelsetjenesten å dekke reiseutgifter for prioritert klientell.

Prioritert klientell

Tannhelse Rogaland dekker reiseutgifter for prioritert klientell. Se vilkårene under.

Fyll ut reiseregningsskjemaet og send dette sammen med nødvendig dokumentasjon til Tannhelse Rogaland, Postboks 130, 4001 STAVANGER.

Forskrift om dekning av skyssutgifter i Tannhelse Rogaland FKF.

Hjemmel: Fastsatt av fylkestinget i Rogaland 02.05.17 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten § 5-1 tredje ledd.

§ 1. Forskrift er gitt av Rogaland fylkeskommune og er hjemlet i lov om tannhelsetjenesten, § 5-1, tredje ledd.

§ 2. Forskrift om dekning av skyssutgifter for pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten gjelder bare dersom pasienten ikke får dekket utgifter til reise på annen måte.

§ 3. Det er den rimeligste reisemåten som dekkes. Bil kan benyttes dersom helsetilstanden til pasienten eller rutetider for offentlige transport tilsier at dette er mest hensiktsmessig.

§ 4. Pasienten/foresatte må selv betale reisekostnadene og få refundert disse i etterkant.

§ 5. Egenandelen på kr. 1000,- er per kalenderår.

§ 6. Moderasjon. Max egenandel er 1500 kroner for to barn. Moderasjonen omfattes barn som bor fast sammen.

§ 7. Ved bruk av privat bil vil taksten pr km følge Helsenorge.no sin standardsats for transport, fastsatt årlig av Stortinget.

§ 8. Overnatting blir ikke dekket.

§ 9. Utlegg for følge etter at pasienten har fylt 12 år blir ikke dekket.

§ 10. Tapt arbeidsfortjeneste for ledsager blir ikke dekket.

§ 11. Søknad om dekning av skyssutgifter må være innsendt innen utgangen av året.

§ 12. Fylkesutvalget er klageinstans.

§ 13. Denne forskrift gjelder fra 02.05.2017

Uprioritert klientell

Pasientreiser er riktig adressat for krav som gjelder gruppe F, og som har krav etter Folketrygdloven § 5-6. Se pasientreiser.no

Tilbake
TK Vest