Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Behandlingsomfang

26. mars 2019
Steinar Løgith Aase
Mål for tjenesteomfang er definert i årlig driftsplan og bestilling fra Fylkestinget. Tabell som viser antall under tilsyn, og pasientinntekter de siste årene kan leses i tabellene.

Tabell: behandlingsomfang

Tabell: detaljert behandlingsomfang

Antall i de prioriterte gruppene som har fått et tilbud i 2018, er 691 lavere enn driftsplan og bestilling. I 2017 var tallet 386 lavere enn driftsplan. Dette følger av at måltallet er økt, normale variasjoner og økt fokus de siste årene på rydding i elektronisk pasientjournal samt gjennomgang av dokumentasjon på tilhørighet i gruppe C som kan ha gitt en reduksjon i noen prioriterte grupper. 691 er uansett en svært liten differanse av de 131 600 pasientene som er måltallet.

Tannhelsetilbud til rusmiddelavhengige ble opprettet i 2005/2006. Rusmiddelavhengige som mottar kommunale tjenester eller er under LAR (legemiddelassistert rehabilitering) har rett til gratis tannbehandling enten på offentlig tannklinikk eller gjennom avtaler vi har med privatpraktiserende tannleger. Tilbudet er godt etablert og utgiftene har økt betydelig. Erfaringer med driften viser at for denne pasientgruppen er det vanskelig å få til et like effektivt behandlingsopplegg som for andre prioriterte grupper, men antall under tilsyn i denne gruppen stiger.

Antall voksne betalende (gruppe F) undersøkt og behandlet var 28 621. Totalt brukte de offentlige tannklinikkene 72,6 % av tiden på prioriterte grupper i 2018, og 27,4 % på betalende pasienter. Det er stor variasjon i tidsbruken mellom kommuner uten privat tannhelsetjeneste kontra byområder hvor tannlegedekningen er høyere.

Behandling i narkose og lystgass

Tannhelse Rogaland gir tilbud om behandling i narkose for prioriterte grupper i samarbeid med Haugesund sjukehus og Stavanger universitetssjukehus. I alt ble det gjennomført 394 tannbehandlinger i narkose. For 105 av pasientene var ventetiden under 3 måneder, og for 289 mer enn 3 måneder. Det gjøres i midlertidig individuelle vurderinger, slik at småbarn og de med størst behov tas inn raskere. Inkludert i dette er spesialisttannbehandling til 165 pasienter i narkose på kompetansesenteret og Haugesund tannklinikk.

I 2018 har Haugesund, Lura, Sauda og Varhaug tannklinikker gitt tilbud om lystgassanalgesi og mottatt henvisninger fra andre tannklinikker. Totalt 72 pasienter var innom disse teamene i løpet av året. Annen premedikasjon for engstelige pasienter som ikke mestrer behandlingssituasjonen benyttes også.

Odontofobiteamene

Odontofobiteamene skal gi et tilbud til de som trenger hjelp for å kunne mestre vanlig tannbehandling. Denne hjelpen er kostnadsfri. I Rogaland er det opprettet fire team, i Haugesund, Stavanger, Sandnes og Nærbø. Teamene skal på oppdrag av Helsedirektoratet gi et tilrettelagt tannbehandlingstilbud for personer som har blitt utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi. Det er behandling av tannhelserelaterte angstlidelser som er hovedoppgaven og ikke selve tannbehandlingen, men i noen tilfeller vil enkle tannbehandlinger inngå som en del av tilvenningen. Oral rehabilitering av de pasientene som er ferdigbehandlet i TOO-teamene blir utført i egen organisasjon i Sørfylket, inkludert spesialistbehandling ved Kompetansesenteret der også narkosebehandling utføres. I Nordfylket er det inngått avtaler med tre privatpraktiserende tannleger om rehabilitering. Narkose blir utført ved Haugesund tannklinikk, der også nødvendige spesialisttjenester tilbys.

Det er igangsatt forskningsprosjekter på TOO.

Tannlegevakt

Tannhelse Rogaland har hatt tannlegevakt ved Stavanger tannklinikk og Haugesund tannklinikk siden 2000 og 2003. I 2018 hadde de henholdsvis 1112 og 540 konsultasjoner. Samlet nettoutgifter for 2018 var på 1 468 974,77 kr mot 1 341 132,50 kr i 2017. Tannlegevaktene er åpne for akutt tannbehandling lørdager, søndager og helligdager.

Tilbake
TK Vest