Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Beretning fra fylkestannlegen

26. mars 2019
Steinar Løgith Aase
Årsmeldingen for 2018 beskriver tjenestene Tannhelse Rogaland har levert, økonomi, tannhelseutvikling og den offentlige tannhelsetjenesten som arbeidsplass. Foretaket leverte tannhelsetjenester i tråd med bestillingen fra fylkestinget for 2018, med et regnskapsmessig overskudd.

Prioriterte pasienter

Antall pasienter i gruppe A (barn og unge) og gruppe D (ungdom på 19 og 20 år) som er under tilsyn på offentlige tannklinikker, har økt jevnt de siste årene i takt med befolkningsveksten. Tannhelse Rogaland har henholdsvis 98,7 % og 91,3 % av alle som tilhører disse gruppene under tilsyn.

I tillegg får stadig flere voksne pasienter tannhelsehjelp på offentlig tannklinikk, blant annet på kompetansesenteret i Stavanger som behandler pasienter henvist fra både offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Tildeling av forskningsmidler

Det var med stor glede Tannhelse Rogaland i slutten av 2017, mottok meldingen om at prosjektet Oral helse for innsatte i fengsel ble tildelt kr. 500 000 i forskningsmidler fra Regionale forskningsfond. I 2018 er det mottatt ytterligere eksterne midler til forskning. Kompetansesenteret ble tildelt kr 825 000 i nettverksstøtte fra forskningsrådets HELSEVEL-program til prosjektet GERONETT og prosjektet SmartJournal – oral helse i sykehjem fikk tildelt kr. 500 000 kr fra Regionalt forskningsfond-Vestlandet. Dette er en bekreftelse på at forskningsprosjektene på Kompetansesenteret er viktige og godt gjennomarbeidet. En honnør til alle involverte for godt utført jobb så langt!

Nye tannklinikker

Etter å ha flyttet inn i nye Ålgård tannklinikk høsten 2017 ble det høytidelig offisiell åpning januar 2018 med ordførerne både fra Gjesdal og Bjerkreim samt styreleder til stede.

«Gamle» Bjergsted tannklinikk og «gamle» Rogaland spesialisttannklinikk har gjennomgått en omfattende fornying og høsten 2018 flyttet Hundvåg tannklinikk inn sammen med Bjergsted tannklinikk i nyombygde lokaler. På nyåret 2019 skal også Tannlegevakten i Stavanger samt Odontofobiteamene Stavanger flytte inn her.

I Ølen, Vindafjord, er det påbegynt bygging av ny tannklinikk med forventet innflytting i januar 2019.

Samarbeid med Tannhelsetjenesten i Hordaland om spesialisttjenester

Samarbeidsavtale med Tannhelsetjenesten i Hordaland om henvisning av pasienter som har behov for spesialisttjenester innen kirurgi og pedodonti til våre team i Haugesund fortsetter. Tilbudet gjelder i første rekke pasienter fra Sunnhordland, med kommunene Bømlo, Etne, Fitjar Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes.

Regjeringsoppnevnt utvalg

Regjeringen oppnevnte våren 2017 et offentlig utvalg (Blankholmutvalget), som skal se på prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten, inkludert tannhelsetjenesten. Den eneste tannlegen i dette utvalget, er fylkestannlege Helene Haver fra Rogaland. Hun har hatt permisjon fra stillingen som fylkestannlege i denne perioden. I desember 2018 leverte utvalget sitt arbeid, NOU 2018:16 Det viktigste først. https://www.blankholmutvalget.no/news/nou-201816-det-viktigste-forst/

Takk til ansatte i Tannhelse Rogaland for vel utført arbeid og stort engasjement også i 2018!

Steinar Løgith Aase
konstituert fylkestannlege

Tilbake
TK Vest