Autismespekterdiagnose (ASD) og tannbehandling

Kunnskap hos tannhelsepersonell og utprøving av et tilvenningsprogram i tannhelsetjenesten

Autismespekterdiagnose (ASD) er en diagnose som omfatter avvik forbundet med språk, kommunikasjon, sosialt samspill, samt begrenset og repeterende mønster av interesser. For pasienter med ASD kan tannundersøkelse og behandling oppleves som vanskelig. Det kan blant annet øke stress og angst hos pasienten, noe som kan by på utfordringer for både omsorgspersoner og tannhelsepersonell. Vi vet lite om kunnskapsnivå og mestringstro hos tannhelsepersonell i den offentlige tannhelsetjenesten knyttet til denne pasientgruppen.

Om studien

Studien har som formål å kartlegge kunnskapsnivået blant tannhelsepersonell om ASD, og hvordan de opplever behandling av pasienter med ASD. Vi skal også utvikle et opplæringsprogram for tannhelsepersonell og undersøke om opplæring kan bidra til at flere barn med ASD mestrer en klinisk tannundersøkelse.

Ved å kartlegge kunnskap om ASD blant offentlig tannhelsepersonell vil vi få en bedre forståelse av utfordringer tannhelsepersonell står over i møte med pasienter med ASD, samt finne ut om tannhelsepersonell har et ønske eller behov for mer opplæring knyttet til behandling av denne pasientgruppen. Kurs og opplæring kan da bidra til enda bedre tjenester, særlig i områder med få tannleger.

Ved at tannhelsepersonell får mer kunnskap om autismespekterdiagnoser og mulighet for bedre tilrettelegging for pasienter med ASD vil man kunne redusere bruk av narkose, og utføre flere undersøkelser og behandlinger i våken tilstand. Dette vil være mer økonomisk, men viktigst av alt, kan det føre til at denne pasientgruppen får et bedre tannhelsetilbud.


Prosjektleder: Andrzej Adam Pawlowski (tannlege, spesialist i pedodonti, PhD-stipendiat)

Prosjekteier: TkRogaland

Øvrige prosjektdeltakere fra TkRogaland: Lene E. Myhren (PhD i molekylær biologi)

Eksterne prosjektdeltakere: Tove I. Wigen (tannlege, spesialist i pedodonti, professor, Universitetet i Oslo), Maren G.L. Agdal (tannlege, spesialist i pedodonti, PhD, TkVestland)

Samarbeidspartnere: Universitetet i Oslo, TkVestland