Prioriterte grupper

Lov om tannhelsetjenesten bestemmer hvem som har krav på gratis tannbehandling. I tillegg har fylkestinget i Rogaland vedtatt at andre grupper også skal ha gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk.

Søknadsskjema

For gruppene B, C1, C1 rus, C2, E3, E4 og rusmiddelavhengige kreves søknad før tannbehandling igangsettes. Utfylt søknadsskjema med eventuelle vedlegg sendes til den lokale tannklinikken som behandler søknaden. Se oversikten under med dokumentasjonskrav for hver enkelt gruppe. Dersom søknaden godkjennes får du tilsendt timeavtale. Ved et eventuelt avslag på søknaden eller dersom søknaden er mangelfull vil du få brev om dette.

Last ned: Søknadsskjema om nødvendig tannbehandling for prioriterte grupper (oppdatert nov 2015)

Dersom noe i livs- eller helsesituasjonen endrer seg og du ikke lenger oppfyller kriteriene, faller rettigheten bort. Du plikter å gi beskjed om endringer.

Lovpålagte grupper som har krav på gratis tannbehandling

Gruppe A

Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
Tilbud: Fri behandling på offentlig tannklinikk. Må betale selv for idrettsskinner.
Dokumentasjonskrav: Ingen. Tannhelsetjenesten innhenter opplysninger fra folkeregisteret.

Gruppe B

Psykisk utviklingshemmede over 18 år
Tilbud: Fri behandling på offentlig tannklinikk.
Dokumentasjonskrav: legeerklæring med diagnose psykisk utviklingshemming.

Gruppe C1

Eldre, uføre og kronisk syke med opphold i somatiske/psykiatriske institusjoner som sykehjem, aldershjem og sykehus.
Tilbud: Gratis nødvending behandling på offentlig tannklinikk forutsatt at oppholdet vil vare utover 3 måneder. Kun akutthjelp dersom oppholdet er kortere.
Dokumentasjonskrav: Utfylt søknadsskjema

Gruppe C1, rus

Rusmiddelavhengige som oppholder seg i behandlingsinstitusjoner etter lov om spesialisthelsetjenesten og omsorgsinstitusjoner etter helse- og omsorgstjenesteloven.
Tilbud: Gratis nødvendig behandling på offentlig tannklinikk når oppholdet har vart 3 måneder. Akutthjelp fra 1. dag.
Dokumentasjonskrav: Utfylt søknadsskjema. Årlig søknad kreves.

Gruppe C2

Pasienter som mottar hjemmebaserte tjenester i åpen omsorg på grunnlag av vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt. 6. Unntak: Praktisk hjelp etter pkt 6 bokstav b gir ikke rett til gratis tannbehandling.
Tilbud: Gratis nødvendig behandling på offentlig tannklinikk når hjelpen gis minst 1 gang i uken og det er forventet at den vil vare utover 3 måneder. Kun akutthjelp dersom hjelpen er av kortere varighet.
Dokumentasjonskrav: Utfylt søknadskjema. Årlig dokumentasjon kreves.

Gruppe D

Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
Tilbud: Betaler 25 % av honoraret inkludert tannteknikerutgifter, unntatt for gitt behandling hvor trygderefusjon, helt eller delvis vil dekke deler av kostnaden.
Dokumetansjonskrav: Ingen. Tannhelsetjenesten innhenter opplysninger fra folkeregisteret

Ikke-lovpålagte grupper som har krav på gratis tannbehandling

Gruppe E1

Fengselsinnsatte.
Tilbud: Innsatt med opphold lenger enn tre måneder skal tilbys tannhelseundersøkelse og behandling i tannklinikk i fengslet, eventuelt ved fremstilling utenfor fengslet. Både forebygging, nødvendig og/eller akutt tannbehandling dekkes av staten innenfor rammen av øremerkede tilskudd. Mer omfattende odontologisk rehablitering skal imidlertid dekkes av innsattes egne midler, eventuelt med bidrag fra sosialtjenesten i vedkommendes hjemkommune.

Med innsatte menes:

  • Innsatte i fengsler med høyt og lavere sikkerhetsnivå
  • Innsatte i overgangsbolig
  • Innsatte som gjennomfører straffen ved heldøgns opphold i institusjon eller sykehus. Disse innsatte kan også etter omstendighetene omfattes av gruppe C (eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie).

Personer som oppholder seg utenfor fengsel etter særlig vilkår, for eksempel personer som soner i hjemmet eller personer som soner med fotlenke, anses ikke som «innsatte i fengsler» og har ikke rett på gratis tannhelsetjenester.
Se: Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel
Se: Helsedirektoratet: Tannbehandling til innsatte i fengsel
Dokumentasjonskrav: Ingen. Tannhelsetjenesten har kontakt med fengslene.

Gruppe E3

Personer med psykiske lidelser som får poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten over en periode på minimum tre måneder.
Tilbud: Gratis nødvendig tannbehandling på offentlig tannklinikk. Akutthjelp fra 1. dag. Det er en forutsetning at brukeren ikke mottar lønn, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (tidligere attførings-, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon)
Dokumentasjonskrav: Utfylt søknadsskjema og vedlegg som dokumenterer uførepensjon. Årlig dokumetasjon kreves.

Gruppe E4

Personer i pleie av pårørende. Pleiebehovet må attesteres av lege.
Tilbud: Gratis nødvendig tannbehandling på offentlig tannklinikk når pleieperioden er forventet å vare utover 3 måneder. Akutthjelp fra 1. dag. Det er en forutsetning at brukeren ikke mottar lønn, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (tidligere attførings-, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon)
Dokumentasjonskrav: Utfylt søknadsskjema og vedlegg som dokumenterer uførepensjon. Årlig dokumetasjon kreves.

Rusmiddelavhengige med kommunale tiltak eller LAR

Rusmiddelavhengige som mottar kommunale tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 5 og 6, på grunn av sitt rusmisbruk, i mer enn 3 måneder. Se: rundskriv I-2/2006
Tilbud: Gratis nødvendig behandling på offentlig tannklinikk, eller hos privatpraktiserende tannlege som Tannhelse Rogaland har avtale med. Akutthjelp fra 1. dag.
Dokumentasjonskrav: Utfylt søknadsskjema. Årlig dokumetasjon kreves.

Generelt for gruppe E3 og E4
Graden av vederlagsfrihet ved tannbehandling, bestemmes av fylkeskommunen. Det er en forutsetning at pasientene i denne gruppen ikke mottar lønn, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (tidligere attførings-, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon)

Retningslinjene for gruppe E ble presisert i Helse- og sosialutvalget på møtet 12.02.03 i sak 03/00406.

Omfang av tilbudet

Tilbudet om gratis nødvendig tannhelsehjelp tar utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten (I5-1589). Nødvendig tannbehandling i klinisk arbeid er den informasjon og behandling som skal til for at enkeltpersoner kan oppnå og selv bidra til å opprettholde akseptabel oral helse. Akseptabel oral helse innebærer at brukeren:

  • ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen
  • har tilfredsstillende tyggefunksjon
  • kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene

Skulle det oppstå uenighet om dette, kan overtannlegen kontaktes.