Tannhelse Rogaland - en partner i folkehelse

Den offentlige tannhelsetjenesten skal spre opplysning og øke interessen for hva som kan gjøres for å fremme tannhelsen. Den skal også organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Tannhelse Rogaland ønsker et tett samarbeid med helsestasjoner, barnehager, skoler, institusjoner, lag, foreninger og andre for å fremme tannhelsen i befolkningen.

22. oktober 2019

Tannhelse Rogaland har lang erfaring i oversiktsarbeid og folkehelsearbeid

  • Tannhelse Rogaland arbeider for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid hvor målet er å sette befolkningen i stand til å bevare tenner for livet.
  • Statens helsetilsyn har siden begynnelsen av 1970-tallet stått for innhentingen av data om tannhelsetjenesten.
  • Vi samarbeider med ulike aktører innenfor helse- og omsorgstjenester, folkehelserådgivere, skoler og frivillige organisasjoner.

Folkehelsearbeid handler om forebygging, og det oppnås best ved å igangsette tiltak på et tidlig tidspunkt. Tiltak som ivaretar aspektet med tidlig intervensjon, er gitt høy prioritet.

Noen av våre folkehelsetiltak/intervensjoner

Helsestasjoner
Utdeling av profylaksepakker til barn i ett års alder. Pakkene inneholder informasjonsmateriell, babytannbørste og tannkrem. Vurderes barnet som en risikopasient deles det ut fluortabletter i tillegg.
Vi har årlige samarbeidsmøter med helsesøstre i alle kommuner.

Barnehager
Tannhelse Rogaland kan være behjelpelig med å innføre tannpuss i barnehagen.
Vi har også erfaring i å veilede om kosthold i barnehage.

Barneskoler
Tannhelse Rogaland har folkehelsetiltak rettet mot 6. klasse.
Tema: Tannhelse, kosthold og ernæring.

Ungdomsskoler
I 8. klasse kjører vi HEART - en skolesatsing på helse, ernæring, fysisk aktivitet, rusforebygging og tannhelse.

Folkehelsetiltak rettet mot særgrupper
Tannhelse for utviklingshemmede, eldre- og langtidssyke:
Regelmessig undervisning for pleiepersonell.

Tiltak rettet mot rusmiddelavhengige
Tannpleiere har regelmessig oppmøte på Funkishuset i Sandnes og på helsestasjon for rusmisbrukere på Karmøy. Tannpleier underviser i tannhelse, gir veiledning i kosthold/ernæring, og deler ut tannpleieprodukter.

Tannhelse for minoritetsspråklige
Tannhelse Rogaland FKF har utviklet to nye undervisningsprogram. I tillegg underviser vi på asylmottak og ulike læringssentre.

Annet
Flere tannpleiere er utdannet kursholdere i "Bra-Mat".

Tannhelse Rogaland og partnerskap

Fylkeskommunen
Det er utarbeidet interne oppfølgingsrutiner for å tydeliggjøre innsatsområder og ansvarsfordeling, fastsette klare rutiner for intern samhandling, avklare ressursbehov og beskrive videre fremdrift for hvordan tannhelse bedre skal integreres og bli mer synlig i folkehelsearbeidet i Rogaland fylkeskommune.

Kommunene
Vi arbeider for at Tannhelse Rogaland blir en naturlig samarbeidspartner i alle kommunenes folkehelsenettverk.

Mer informasjon?

For mer informasjon, kontakt Tannhelse Rogaland FKFs folkehelserådgiver Linda Næss på tlf. 51 51 69 35 eller e-post.

Last ned brosjyren Tannhelse Rogaland - en partner i folkehelse