Regjeringen vil flytte tannhelsetjenesten

Fylkesordføreren er bekymret for, og ikke fornøyd med forslaget om å overføre tannhelsetjenesten til kommunene.

24. april 2017

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal sier: Jeg er bekymret for og ikke fornøyd med forslaget om å overføre tannhelsetjenesten til kommunene. I Rogaland er det bygget opp et godt tjenestetilbud og et solid fagmiljø gjennom flere år. Fylkestinget er klare på at vi vil beholde tannhelsetjenesten på et regionalt nivå. Det kommer vi fortsatt til å jobbe for. Les mer på RFKs nettside om Rogaland som egen region

Fagmiljøene, fylkeskommuner og kommuner har hatt store innsigelse mot å flytte en velfungerende tjeneste.

Da Fylkesutvalget i Rogaland behandlet saken om oppfølging av forslag i primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv (154/16) den 20.9.2016 ble det fattet et vedtak om at ansvaret for tannhelsetjenesten fortsatt bør ligge hos fylkeskommunen.

På et faglig grunnlag er en overføring til kommunene en beslutning som en samlet tannhelsetjeneste fraråder. Faglige tilrådning er at tjenesten forblir på et regionalt nivå for å sikre og videreføre et likeverdig tilbud. Overføring til kommunene medfører en offentlig tannhelsetjeneste som blir dyrere enn dagens organisering.

Med bakgrunn i at tidligere stortingsflertall ikke har funnet sterke nok grunner for å endre organiseringen av den offentlige tannhelsetjenesten, er det grunn til å mene at konsekvensene av en forvaltningsmessig endring som er foreslått, ikke er godt nok utredet.

KS har gått imot endring av forvaltningsnivå av den offentlige tannhelsetjenesten. Det er ikke registrert at den foreslåtte endringen i større grad er blitt etterspurt av kommunene.

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har fornøyde brukere, eiere og ansatte. Den er en suksesshistorie som løser lovpålagte oppgaver igjennom;

• Solide og attraktive fagmiljø

• Erfaring med kompetanse- og kvalitetsutvikling

• Tannhelsefaglig ledelse

• Effektiv og fleksible ressursutnyttelse på tvers av kommunegrensene

Resultatet er et likeverdig tilbud til befolkningen, inkludert tilgang til spesialtjenester og barn og unge med god tannhelse.

Regjeringens lovforslag skal opp til behandling i Stortinget i vår.

Tannlegeforeningen er også svært skuffet over forslaget fra regjeringen, se mer her.