Innsatte i fengsel - styrking av oral helse

Innsatte i fengsel har betydelig dårligere tannhelse enn resten av befolkningen. Tannhelse Rogaland FKF, Kriminalomsorgen region Vest og den kommunale helsetjenesten i Stavanger og Tysvær kommune ønsker å gjøre noe med dette, og har fått innvilget støtte av Regionalt Forskningsfond til et forprosjekt i kommunal sektor.

Innledning:
Det er gjort svært lite forskning på oral helse i norske fengsel. Innsatte i fengsel er en utfordrende og kompleks gruppe å gjøre forskning på, og utvikle en effektiv intervensjon for. Samtidig kan man si at det er blant denne gruppen man møter en del av de mest utsatte og ressurssvake gruppene i samfunnet, og hvor vi ser størst ulikhet i helse.

Hvorfor skal vi forske på dette?
Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi forebyggende og helsefremmende tannhelsetjenester til hele befolkningen, herunder innsatte i fengsel. Forvaltningsrevisjon viser allikevel at det forebyggende og helsefremmende aspektet for innsatte i fengsel ikke blir ivaretatt på god nok måte. Det kan være flere årsaker til det. Innsatte i fengsel må ofte fremstilles på tannklinikk utenfor fengselet, og det er da naturlig at
tannbehandling vektlegges fremfor forebyggende behandling.  Vi ønsker å gi den innsatte bedre muligheter til selv å ivareta oral- og generell helse under, og etter soning. Dette vil  gi betydelig samfunnsøkonomiske gevinster fordi det vil bedre helsetilstanden til enkeltindivider, og også ha en samfunnsøkonomisk gevinst  fordi det vil føre til en mer effektiv og målerettet tannhelsetjeneste.

Samarbeidspartnere:
Prosjektet er et samarbeid mellom:
Tannhelse Rogaland v/ Komp-Rog
Kriminalomsorgen region vest
Helsetjenesten i Tysvær og Stavanger kommune
Rogaland Fylkeskommune
Universitetet i Stavanger

Tilknyttede personer:
Prosjektleder: Kjersti Berge Evensen, forskningskoordinator/psykologspesialist, kompetansesenteret Tannhelse Rogaland FKF
Venke Furre Haaland, PhD Handelshøgskolen Universitetet i Stavanger
Sarah Hean, PhD førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger
Rune T. Slettebak, PhD Rogaland fylkeskommune
Vibeke Hervik Bull, PhD. Forskningsleder, kompetansesenteret Tannhelse Rogaland FKF
Linda Næss, fagleder/jurist Tannhelse Rogaland FKF


Kontakt:
Kjersti Berge Evensen: kjersti.berge.evensen@throg.no
Linda Næss: linda.naess@throg.no