Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Prioriterte grupper

16. juni 2017
Helene Haver
Lov om tannhelsetjenesten bestemmer hvem som har krav på gratis tannbehandling. I tillegg har fylkestinget i Rogaland vedtatt at andre grupper også skal ha gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk

Søknadsskjema om nødvendig tannbehandling (oppdatert nov 2015) til bruk for gruppene B, C1, C2, E3, E4 og rusmiddelavhengige. Utfylt søknadsskjema med eventuelle vedlegg sendes til den lokale tannklinikken for godkjenning. Se oversikt over alle tannklinikkene i Rogaland.

Reiseutgifter

Lovpålagte grupper som har krav på gratis tannbehandling

Gruppe A
Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
Tilbud: Fri behandling på offentlig tannklinikk.
Betaler selv for idrettsskinner.

Gruppe B
Psykisk utviklingshemmede over 18 år
Tilbud: Fri behandling på offentlig tannklinikk.

Gruppe C1
Eldre, uføre og kronisk syke med opphold i somatiske/psykiatriske institusjoner som sykehjem, aldershjem og sykehus.
Tilbud: Gratis nødvending behandling på offentlig tannklinikk forutsatt at oppholdet vil vare utover 3 måneder. Kun akutthjelp dersom oppholdet er kortere.

Rusmiddelavhengige som oppholder seg i behandlingsinstitusjoner etter lov om spesialisthelsetjenesten og omsorgsinstitusjoner etter helse- og omsorgstjenesteloven.
Tilbud: Gratis nødvendig behandling på offentlig tannklinikk når oppholdet har vart 3 måneder. Akutthjelp fra 1. dag.

Gruppe C2
Pasienter som mottar hjemmebaserte tjenester i åpen omsorg på grunnlag av vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt. 6. Unntak: Praktisk hjelp etter pkt 6 bokstav b gir ikke rett til gratis tannbehandling.

Tilbud: Gratis nødvendig behandling på offentlig tannklinikk når hjelpen gis minst 1 gang i uken og det er forventet at den vil vare utover 3 måneder. Hjelpen må ivareta et vesentlig pleiebehov for brukeren. Kun akutthjelp dersom hjelpen er av kortere varighet.

Gruppe D
Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
Tilbud: Betaler 25 % av honoraret inkludert tannteknikerutgifter, unntatt for gitt behandling hvor trygderefusjon, helt eller delvis vil dekke deler av kostnaden.

Ikke-lovpålagte grupper som har krav på gratis tannbehandling

Gruppe E1
Fengselsinnsatte.
Tilbud: Innsatt med opphold lenger enn tre måneder skal tilbys tannhelseundersøkelse og behandling i tannklinikk i fengslet, eventuelt ved fremstilling utenfor fengslet. Både forebygging, nødvendig og/eller akutt tannbehandling dekkes av staten innenfor rammen av øremerkede tilskudd. Mer omfattende odontologisk rehablitering skal imidlertid dekkes av innsattes egne midler, eventuelt med bidrag fra sosialtjenesten i vedkommendes hjemkommune.
Veileder for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Gruppe E3
Personer med psykiske lidelser som får poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten over en periode på minimum tre måneder. Tilbud: Gratis nødvendig tannbehandling på offentlig tannklinikk. Akutthjelp fra 1. dag. Det er en forutsetning at brukeren ikke mottar lønn, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (tidligere attførings-, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon)

Gruppe E4
Personer i pleie av pårørende. Pleiebehovet må attesteres av lege.
Tilbud: Gratis nødvendig tannbehandling på offentlig tannklinikk når pleieperioden er forventet å vare utover 3 måneder. Akutthjelp fra 1. dag. Det er en forutsetning at brukeren ikke mottar lønn, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (tidligere attførings-, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon)

Rusmiddelavhengige med kommunale tiltak eller LAR - se rundskriv fra 2006
Rusmiddelavhengige som mottar kommunale tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr 5 og 6, på grunn av sitt rusmisbruk, i mer enn 3 måneder.
Tilbud: Gratis nødvendig behandling på offentlig tannklinikk, eller hos privatpraktiserende tannlege som Tannhelse Rogaland har avtale med. Akutthjelp fra 1. dag.

Generelt for gruppe E3 og E4
Graden av vederlagsfrihet ved tannbehandling, bestemmes av fylkeskommunen. Det er en forutsetning at pasientene i denne gruppen ikke mottar lønn, inkludert sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (tidligere attførings-, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførepensjon)

Retningslinjene for gruppe E ble presisert i Helse- og sosialutvalget på møtet 12.02.03. i sak 03/00406.

Tilbudet om gratis nødvendig tannhelsehjelp tar utgangspunkt i Helsedirektoratets veileder ”God klinisk praksis i tannhelsetjenesten” (I5-1589)
Nødvendig tannbehandling i klinisk arbeid er den informasjon og behandling som skal til for at enkeltpersoner kan oppnå og selv bidra til å opprettholde akseptabel oral helse. Akseptabel oral helse innebærer at brukeren:
• ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen
• har tilfredsstillende tyggefunksjon
• kan kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene

Skulle det oppstå uenighet om dette, kan overtannlegen kontaktes.

Tilbake
TK Vest