Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Lover og forskrifter

13. mai 2014
Helene Haver
Nedenfor finnes linker til noen aktuelle lover og forskrifter for tannhelsetjenesten.

Lov om tannhelsetjenesten
Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
Lov om helsepersonell
Lov om folkehelsearbeid
Lov om pasientrettigheter
Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger
Lov om legemidler
Lov om medisinsk utstyr
Lov om erstatning ved pasientskader
Lov om folketrygd
Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester
Lov om behandling av personopplysninger
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Lov om vern mot smittsomme sykdommer
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift om pasientjournal
Forskrift om prisopplysning for varer og tjenester
Forskrift om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemda
Forskrift om egenandelstak 2
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier
Forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS land
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Flere finnes hos lovdata.

Tilbake
TK Vest