Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Folkehelsearbeid

26. mars 2019
Linda Næss
Tannhelse Rogaland arbeider for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid og vårt mål er å sette befolkningen i stand til å bevare tenner for livet. For å oppnå dette samarbeider vi med ulike aktører innenfor helse- og omsorgstjenester, folkehelserådgivere i kommuner, planleggere, skoler og frivillige organisasjoner.

Tabell: Tid brukt til folkehelsearbeid

Tabell: Antall bekymringsmeldinger til barnevernet

Tiltak mot prioriterte grupper

Folkehelsearbeid dreier seg om forebygging, og det oppnår vi best når vi evner å sette i verk tiltak på et tidlig stadium. Jo tidligere gode vaner innarbeides, jo større sjanse er det for at disse implementeres og bidrar til å sikre den enkelte gode vaner resten av livet. Tiltak som ivaretar aspektet med tidlig intervensjon er derfor gitt høy prioritet.

Helsestasjoner

Tannhelse Rogaland har systematisk samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det inngås årlig samarbeidsavtale hvor rammene for samarbeidet trekkes opp. Samarbeidsavtalen inneholder plan for opplæring, veiledning og faglig støtte. Samarbeidet er forankret i Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0 – 20 år.

Barneskoler

Det har blitt gjennomført undervisning for barn i 1. til 3. klasse i noen distrikter. Her har det vært fokusert på 6-års jekslene, matpakke, tannpuss 2 ganger daglig og vann som tørstedrikk. Målet er å skape gode holdninger og kunnskaper om helse og tannhelse. For 12 åringene har vi utarbeidet folkehelsetiltaket «Evig smil», «Evig smil» undervises av tannhelsepersonell på de fleste barneskoler i Rogaland.

12-årsdager – et besøk på tannklinikken

Sør-Jæren tannhelsedistrikt har utviklet og tatt i bruk et folkehelsetiltak rettet mot 12 åringer. Kort om 12-årsdagen: Tannklinikken stenges for ordinær drift og åpnes for å ta imot 12 åringene (6. klasse) klassevis. Elevene er innom tre ulike stasjoner; en stasjon for individuell tannhelseundersøkelse, en stasjon hvor det undervises i tannhelse og riktig kosthold, samt en stasjon med praktisk veiledning i tannpuss.

Tiltaket er evaluert. Positive tilbakemeldinger fra lærere, elever og ansatte i Tannhelse Rogaland FKF, gjør at tiltaket videreføres.

HEART-YOUTH

HEART er et kunnskapsbasert folkehelseprogram sentrert om temaene Helse, Ernæring, Aktivitet, Rusforebygging og Tannhelse. Hovedformålet med HEART er å gi elevene mer kunnskap om folkehelse, slik at de selv kan ta gode valg for livsstil og helse. Et annet mål er å sette eleven i stand til å se folkehelseutfordringer i et livsstils perspektiv. Programmet er i tråd med nasjonale føringer og tar utgangspunkt i Kunnskapsløftets generelle og faglige del. I 2018 har vi jobbet videre med implementeringen av HEART. HEART har blitt presentert for lærerne på flere ungdomsskoler i Nord-Rogaland og på Sør-Jæren. Lærerne og elevene har i etterkant svart på en evaluering. Svarene fra evalueringsskjemaene skal nå brukes i det videre arbeidet med å oppdatere HEART.

Asylsøkere og innvandrere

Befolkningen i Rogaland består av en voksende andel asylsøkere og innvandrere, ikke minst gjelder dette de tettest befolkede områdene og steder med asylmottak. I disse områdene er det gitt høy prioritet til tiltak rettet mot både foreldre og barn. Møte med en ny kultur og et annet kosthold bidrar til at disse er svært utsatt for karies. Av tiltak som er satt i verk kan nevnes; undervisning ved Sandnes læringssenter og Johannes læringssenter, språkstasjonen på Bryne, i Sokndal og i Haugesund og Karmøy, introprogram i Eigersund kommune, livsstilkurs for innvandrerkvinner på voksenopplæring i Sola kommune, i barselgrupper for kvinner som ikke snakker norsk ved sentrum helsestasjon Stavanger, helsekurs for minoritetskvinner arrangert av Frisklivssentralen i Stavanger, samt undervisning i åpen barnehage i Haugesund for minoritetsspråklige.


Ulike undervisningsoppdrag

Gjennom undervisning av elever, studenter og ansatte i ulike typer institusjoner, oppnår en at kunnskapen ikke bare når disse, men at de bruker kunnskapen videre til å hjelpe andre. Undervisning på skoler og i institusjoner har derfor vært en viktig del av tannpleiernes folkehelsearbeid.

Undervisning ved videregående skole, helsefagarbeidere

Ved mange av de videregående skolene i Rogaland blir det gjennomført undervisning for elever som skal bli helsefagarbeidere. Dette er viktig siden de fleste av disse elevene skal jobbe med eldre og syke etter endt utdanning.

Undervisning ved høyskole

Tannpleiere underviser i tannhelse for sykepleierstudenter ved høyskolen i Haugesund og Stavanger, og ved Diakonhjemmets høyskole (vernepleier) i Sandnes. Undervisningen på høgskolen Stord/Haugesund (HSH) er for både sykepleier-studenter og for lærlinger, og til de som tar videreutdanning innen eldre helse og samfunn (master).

Undervisning i institusjoner

Pleiepersonell på sykehjem og i boliger for psykisk utviklingshemmede får opplæring i munnpleie av tannpleiere.

Undervisning av brukere av institusjoner

Tannpleiere møter ofte ulike brukergrupper i institusjon og andre grupper og gir dem undervisning i tannstell. Eksempler på dette er psykisk syke, unge psykiatripasienter, reumatismepasienter, rusmiddelavhengige, seniorer og barselgrupper.

Rus

Funkishuset og MO-senteret
Tannpleier informerer om tannhelse og gir tips og råd slik at den enkelte kan ivareta sin tannhelse til tross for en vanskelig hverdag. Det deles ut tannbørster, tannkrem og Xerodent-tabletter med fluor. Dette er et populært tiltak.

Fengsel

Stavanger fengsel arrangerer en torsdag i måneden «Servicetorg» med deltakere fra ulike organisasjoner og institusjoner. Tannhelse Rogaland har deltatt våren 2018 med egen stand betjent av tannpleier. De innsatte kan stille spørsmål angående rettigheter til tannbehandling og få råd om egen tannhelse.

Stopptober

Tannhelse Rogaland markerte tobakksprogrammet STOPPTOBER ved 13 videregående skoler i Rogaland oktober/november.

Stopptober ble lansert av Helsedirektoratet og er en masseoppfordring om å slutte med røyk og snus.

I Tannhelse Rogaland benyttet vi anledningen til å ha en kampanje ved de videregående skolene. Vi hadde stand på skolene i storefri, sammen med helsesykepleier fra Frisklivssentralen. Foruten søkelys på røyk og snus, hadde forskningsavdelingen ved Kompetansesenteret utviklet et spørreskjema som ble besvart av elevene. Tematikken her var tannhelse og inntak av ulike syreholdige drikker. Helsesykepleier fra Frisklivssentralen snakket om tobakkslutt og tannpleier om syreskader. Der hvor helsesykepleier ikke hadde anledning til å møte la tannpleier hovedvekt på tobakkslutt. Tannpleiere opplevde kampanjen som positiv, det ble god svarprosent på spørreundersøkelsen.

Kantinenettverk

Tannpleier/folkehelsekoordinator er møteleder og samarbeider med folkehelserådgiver i Rogaland fylkeskommune om å planlegge fagdag for kantineansatte og rektorer ved videregående skoler i Rogaland. I 2018 ble fagdagen arrangert på Haugaland videregående skole. Tema blir valgt etter innspill fra deltakerne.

Annet

Fylkestinget vedtok i desember 2018 at det skal bevilges 4 millioner kroner til gratis frokost til elevene ved videregående skoler i Rogaland. Ordningen skal evalueres etter to år.

Tannhelsetjenesten hadde stand under Gla`dag også i 2018. Gla’dag på Karmøy, er en dag i friluft hvor mestring, glede og laging av god og sunn mat står i fokus. En utedag for brukerne av de kommuneomfattende tjenestene for utviklingshemmede. Tannhelsetjenesten informerer om tenner og gir gode råd om tannstell. Dette er et populært tiltak for brukere og ansatte.

Tilbake
TK Vest