Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Personell

26. mars 2019
Christine Stene Holstad
Tannhelse Rogaland har 304 ansatte fordelt på 28 nasjonaliteter. 118 tannleger, 39 tannpleiere,134 tannhelsesekretærer, klinikkassistenter og resepsjonister, 7 ledere med personalansvar, 22 konsulenter, rådgivere, saksbehandler og forskningsansatte, 2 serviceteknikere, 3 psykologer, og 13 renholdere. Noen er i foreldrepermisjon.

I løpet av 2018 har 18 personer tatt ut foreldrepermisjon/fedrekvote (8 tannleger, 3 tannpleiere, 6 tannhelsesekretærer og 1 forskningsansatt). 2 personer har hatt ulønnet foreldrepermisjon i etterkant av den lønnede foreldrepermisjonen (1 tannlege og 1 tannhelsesekretær).

Likestilling er noe en bestreber seg på å ha fokus på i personalpolitikken generelt, selv om dette er en utfordring ettersom få menn søker utdanning som tannhelsesekretærer eller tannpleiere. I de senere årene har det også blitt færre menn som søker seg til tannlegestudiet. Hele 78 % av de som ble tilbudt plass ved odontologistudier i Norge høsten 2014, var kvinner.

I Tannhelse Rogaland er 92 av 118 tannleger kvinner. I ledergruppen er 4 av 7 kvinner.

Tabell: Oversikt ansatte 2018

Medarbeidersamtaler

Det er et mål at det skal gjennomføres årlige medarbeidersamtaler i Tannhelse Rogaland. To tannhelsedistrikt har utsatt de fleste samtalene til 2019 pga. omorganisering. Alle som har ytret ønske om medarbeidersamtale har fått tilbud om det. Oppsummering av gjennomførte medarbeidersamtaler 2018 viser at det er høy trivsel blant de ansatte.

Forholdet til ledelsen er viktig. De ansatte ønsker at det skal være en viss nærhet til nærmeste leder, og at lederen skal være lydhør og følge opp de ansatte på en positiv måte. Det gledelige er at de aller fleste opplever forholdet til nærmeste leder som godt.

Rekruttering og stabilisering

Rekrutteringen til ledige til tannlegestillinger går langt lettere nå enn tidligere år. Det merkes på søkerlistene at mange norske ungdommer tar sin utdanning i utlandet. Ledige stillinger annonseres i fagtidsskrifter og på www.tannhelserogaland.no.

Tannhelse Rogaland konkurrerer om personell med private tannlegepraksiser og andre fylkeskommuner. Lønnsmessig er det ikke mulig å konkurrere med privat praksis. I tillegg kan det være spesielle utfordringer knyttet til det å arbeide på mindre klinikker hvor man ikke drar nytte av et større faglig miljø.

Tannhelse Rogaland har i løpet av 2018 hatt 10 tannlegestudenter, 4 tannpleierstudenter og 16 tannhelsesekretærelever utplassert på tannklinikkene i såkalte praksisuker under studiet. Studentene og elevene skal få innblikk i, og forståelse for, det daglige arbeidet ved tannklinikkene samt studere den offentlige tannhelsetjenesten. I tillegg hadde 18 tannlege- og tannpleierstudenter sommerjobb i Tannhelse Rogaland. Dette er gode rekrutteringstiltak, og samtidig faglig stimulerende for veilederne.

Tabell: Turnover

Seniorkurs

Rogaland fylkeskommune arrangerer hvert år et pensjonsforberedende kurs for ansatte over 60 år samt egne samtaler med rådgivere fra KLP.

Bonus og overtidspraksis

Bonus for arbeidsåret 2018 ga gode resultater for de ansatte. Distriktenes kursbudsjetter får tilført kursmidler fra bonuspotten. Avtale om overtidspraksis gir ansatte mulighet til å bruke tannklinikkene etter ordinær arbeidstid, og fungerer også som er stabiliseringstiltak. Overtidspraksis skal ikke gå utover inntjeningen og driften på dagtid.

Etikk

Rogaland fylkeskommune vedtok i 2017 nye retningslinjer for etikk og varsling av kritikkverdige forhold.  Disse retningslinjene gjelder også for Tannhelse Rogaland. For å sikre en høy etisk standard i virksomheten gjennomføres internkontroll etter vedtatte retningslinjer. Ulike temaer på distriktsmøter og på kvalitetssirkler på klinikkene bidrar også til kunnskap om og bevisstgjøring rundt etiske utfordringer i hverdagen. Fylkestannlegen sitter i etikkutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Tilbake
TK Vest