Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

HMS

26. mars 2019
Nina Lin Monstad
Å forebygge sykefravær krever systematisk arbeid fra ledelsen. HMS og kvalitetsutvikling skal være en viktig del av det arbeidet som blir utført hver eneste dag på alle områder i Tannhelse Rogaland FKF. Det overordnede HMS-systemet for Rogaland fylkeskommune gjelder også for Tannhelse Rogaland, og våre mål for HMS-arbeidet er knyttet opp til overordnede og vedtatte mål i RFK. Formålet med systematisk HMS arbeid er blant annet å fremme nærvær på arbeidsplassen, forebygge sykefravær, legge til rette for at ingen skader seg på jobb, og sikre kvalitet på tjenester som tilbys. Systematisk HMS-arbeid er et ledelsesansvar, men krever medvirkning og engasjement fra alle ansatte.

AMU

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Tannhelse Rogaland har hatt 4 møter og behandlet 24 saker i 2018.

Vernerunder

Årets vernerunde ble gjennomført av konstituert fylkestannlege, konstituert assisterende fylkestannlege, overtannleger og verneombud. Det ble utformet handlingsplan for den enkelte klinikk etter vernerunden. Tema i 2018 var etikk og varsling av kritikkverdige forhold, brannvern, psykososialt arbeidsmiljø, sykefravær, QM+ og strålevern.

Teater

Tannhelse Rogaland har en kontaktperson for Rogaland Teater som har sendt ut tilbud om ulike teateroppsetninger.

AKAN/rus

Med rusmidler menes alkohol, narkotika og legemidler med berusende eller bedøvende virkning. Med tilknytning til arbeid menes bruk som direkte eller indirekte kan virke inn på utførelsen av arbeidet, ulike yrkesgruppers anseelse eller fylkeskommunens omdømme. Kontrollert bruk av alkohol er sosialt akseptert. Samtidig er rusmiddelbruk forbundet med risiko, både i forhold til arbeid, helse, ulykker og til sosiale skadevirkninger. Alkoholbruk inngår imidlertid i enkelte situasjoner knyttet opp mot arbeidet, og Rogaland fylkeskommune ønsker å ha retningslinjer for dette. Retningslinjene sammen med «Reglement for forebygging av rus i arbeidet og behandling av saker om rusmisbruk» er tenkt som et konkret virkemiddel for å skape en bevisst rusmiddelkultur i organisasjonen. Retningslinjene gjelder for alle ansatte i Rogaland fylkeskommune. Det ble utarbeidet nye retningslinjer i Rogaland fylkeskommune i 2018.

I personalsaker som måtte angå rus er nærmeste leder og BHT ansvarlige for oppfølging og eventuelle reaksjoner.

Fruktkurv

Alle tannklinikker fikk fruktkurv i forbindelse med julen 2018.

Kunsttann

Foreningens formål er å spre informasjon om og skape interesse for god kunst ved bla å kjøpe inn billedkunst og kunsthåndverk. Det som kjøpes inn skal stilles ut eller henges opp ved egnede anledninger, for eksempel personellmøtet. Etter ett år, eller en periode, skal de innkjøpte gjenstandene loddes ut blant foreningens medlemmer. I 2018 ble gjenstandene loddet ut under personellmøtet.

Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Tannhelse Rogaland har en fast kontaktperson hos Stamina Helse, og som også deltar i møtene i arbeidsmiljøutvalget. Det lages en handlingsplan for bistand gjennom året, og årsrapport med oppsummering av tjenester som er gitt i løpet av året. Stamina Helse har deltatt i systematisk HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging, arbeidshelse, ergonomi, psykososialt arbeid, fysisk/kjemisk biologisk arbeidsmiljø og undervisning/kurs. Årsrapport fra Stamina Helse viser at de har blitt mest benyttet i sykefraværsarbeid, samt til ergonomisk råd og veiledning.

Satsningsområder HMS i Tannhelse Rogaland 2018

IA handlingsplan. Gjeldende fra 1.1.2017 - 31.12.2019

Tabell: Sykefravær

I IA-avtalen er det et mål at det skal etableres rutiner for to årlige møter mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud med IA-arbeid som tema. I 2018 ble det kun avholdt ett IA-møte. Tema var HMS-oppfriskningskurs med Stamina helse. Høstens IA-møte ble besluttet utsatt til våren 2019. Verneombudene hadde egen heldagssamling høsten 2018.

Tannhelse Rogaland har et avvikssystem QM+ hvor avvik registreres og jobbes kontinuerlig med for å hindre gjentakelse.

Oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyse

I 2018 ble det i samarbeid med ProActima laget beredskapsplan for uønskede hendelser for Tannhelse Rogaland. Beredskapsgruppe ble etablert og det ble avholdt øvelser i beredskapsgruppen.

Gjennomført oppfølging av 10-faktor medarbeiderundersøkelse

Vinter/vår 2017 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse i Tannhelse Rogaland. Undersøkelsen som ble valgt var 10-faktor fra Kommuneforlaget. 10-FAKTOR er en forskningsbasert, fokusert og avgrenset medarbeiderundersøkelse som er konsentrert rundt mestring, motivasjon og ledelse. I oppfølgingsarbeidet etter undersøkelsen ble det hentet inn hjelp fra KS konsulent til gjennomgang av resultater og målrettet utviklingsarbeid. Noen distrikter har fortsatt med utviklingsarbeidet gjennom 2018.

Annet

Informasjonssikkerhet

Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned. I år som tidligere år satte Rogaland fylkeskommune og Tannhelse Rogaland fokus på informasjonssikkerhet. I løpet av 1 mnd. mottok alle ansatte åtte e-poster med gode tips, råd og regler vi har for å beskytte både oss selv og de vi jobber med.

Tannhelse Rogaland har årlig gjennomgang av interne rutiner for å ivareta informasjonssikkerhet på klinikknivå og på fylkestannlegekontoret jfr. normen for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Denne gjennomgangen ble også gjort i 2018.

Bedriftsidrettslaget

Hensikten med idrettslaget er å skape en arena der ansatte fra ulike klinikker og distrikt kan møtes, og forhåpentligvis gi en sosial og helsemessig gevinst. Alle ansatte, vikarer og pensjonister er velkomne til å delta på aktivitetene. Eksempel på aktiviteter: Yoga, svømming, sykkel, orientering, tanntrimmen, sykle til jobben aksjon og Rosa sløyfe-løp.

Tilbake
TK Vest