Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Kompetansesenteret

26. mars 2019
Kompetansesenteret
Tannhelse Rogalands regionale odontologiske kompetansesenter ble etablert i 2008 og består av en spesialisttannklinikk og en forskningsavdeling med til sammen 30 ansatte.

Stortinget har helt siden 2003 bevilget midler til etablering og oppbygging av regionale odontologiske kompetansesentre. Formålet med sentrene er å:

Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen ekspanderte betydelig i 2018. Per 31.12.2017 var det ansatt 8 personer i totalt 2,85 årsverk, mens det i 31.12.2018 var tilsatt 11 personer tilsatt i til sammen 6,5 årsverk. I løpet av året ble det tilsatt en innovasjonsrådgiver i en 60 % stilling, og en forskningskoordinator med phd-grad. Kompetansesenteret tilsatte også sine første doktorgradsstipendiater, en på et TOO-prosjekt og en på et prosjekt om oral helse på sykehjem. I tillegg til de to stipendiatene fikk vi tilknyttet ytterligere to studenter til avdelingen. En tannpleier ansatt i Tannhelse Rogaland som tar en mastergrad som etterutdanning, vil knytte oppgaven sin til forskningsavdelingen. I tillegg vil en spesialistkandidat gjøre spesialistoppgaven sin i samarbeid med forskningsavdelingen og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest/Hordaland.

Forskningsavdelingen har også arbeidet tett med tannhelsepersonell i Tannhelse Rogaland i 2018. Vi har hatt flere tannpleiere med på vårt forskningsprosjekt om oral helse i fengsel, og i oktober samarbeidet vi med folkehelsekoordinatorene om en spørreundersøkelse om syreskader for elever i videregående skoler. Sammen fikk vi samlet inn nesten 900 spørreskjema ved å stå på stand på skoler i hele fylket.

Gjennom prosjektene våre har vi opprettet nye samarbeidspartnere både regionalt og nasjonalt. Vi har omfattende samarbeide med Universitetet i Stavanger, og våre to nyansatte stipendiater vil tas opp på doktorgradsprogrammet der. Vi har også samarbeid med Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, samt de fem andre kompetansesentrene. Vi har også regionale samarbeidspartnere, inkludert Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Stavanger kommune (USHT), senter for eldremedisin ved SUS (SESAM) og velferdsteknologi-klyngen for Norwegian Smart Care Cluster (NSCC).

Forskningsavdelingen fikk også større tildelinger i 2018, prosjektet SmartJournal for oral helse for eldre ble tildelt 500.000 kr. fra Regionalt forskningsfond-Vestlandet, og GERONETT, et forskningsnettverk på eldres orale helse, ble tildelt 825.000 kr. fra Norges forskningsråd. I tillegg ble det opprettet et forskningsfond på 1,5 mill. kr gjennom Tannhelse Rogaland som skal disponeres de neste årene.

Det ble publisert to vitenskapelige artikler i 2018, en av disse i et internasjonalt tidsskrift.

Se: forskningsprosjekter

Se: publiserte artikler

Spesialisttannklinikken

Spesialisttannklinikken i Stavanger mottok i 2018 totalt 2149 henvisninger, hvorav ca. 360 var fra private tannleger. Henvisningene fordeler seg slik; kirurgi 622, endodonti (rotfylling) 390, protetikk (rehabilitering) 436, pedodonti (barnetannpleie) 440, kjeveortopedi (regulering) 62, radiologi (røntgen) 130 og periodonti (tannkjøttsbehandling) 69.

Spesialistene i Haugesund har mottatt 2033 henvisninger; kirurgi 855 (74 av disse er mottatt fra Hordaland fylkeskommune), endodonti 548, protetikk 472 og pedodonti 158.

Totalt gir dette 4182 mottatte henvisninger til spesialistene i Tannhelse Rogaland.

I løpet av 27 dager ble det utført 92 tannbehandlinger i narkose ved Kompetansesenteret i 2018. Av disse var 16 TOO-pasienter, 3 betalende klientell og 73 prioritert klientell. I løpet av 2018 ble utført 73 narkosebehandlinger i Haugesund.

I 2018 ble en spesialist i endodonti ferdig med sin spesialistutdanning ved UiB. Han er nå på plass på Kompetansesenteret i Stavanger.

3 spesialistkandidater begynte på sin spesialistutdanning høsten 2018 ved UiO:

Alle sju tannlegespesialiteter er på plass på Kompetansesenteret i Stavanger, totalt 6,8 årsverk. Avdelingen ved Haugesund tannklinikk har nå fire tannlegespesialister, totalt 4 årsverk.

Det drives langsiktig rekruttering gjennom økonomisk støtte til spesialistkandidater mot bindingstid etter utdanning. Styret for Tannhelse Rogaland opprettet i 2012 et utdanningsfond som blant annet finansierer slik støtte.

Helsedirektoratet lager retningslinjer for en integrert samarbeidsmodell mellom universitet og kompetansesenter om spesialistutdanning.

Kompetanse- og fagutvikling

Det skjer en utstrakt rådgivning og veiledning gjennom spesialistenes daglige kontakt med den utøvende offentlige og private tannhelsetjenesten.De fleste tannlegespesialistene har hatt tannleger og tannhelsesekretærer på hospitering i 2018. Hensikten er å dyktiggjøre hospitantene. Tannlegespesialistene har holdt interne kurs for personell i Tannhelse Rogaland og eksterne kurs både i Rogaland og utenfor fylket.

Eksperttjenesten som ble etablert i 2016, har i 2018 hatt 8 møter og behandlet 41 kompliserte pasientkasus som trenger tverrfaglig utredning og behandlingsplanlegging. Her er også private tannlegespesialister invitert til å delta.

Se: eksperttjeneste

Det er arrangert seks kurs på Kompetansesenteret i 2018. Hele tannhelsetjenesten har vært invitert, både offentlig og privat.

Tema for seminarene har vært Sunn helse i kreftomsorg, TMD (kjeveleddsproblematikk), samarbeid politi og Statens barnehus, tannbehandling i narkose, metaller og keramer, og kjeveortopedi i fokus. Til sammen deltok 202 personer på seminarene.

Se: kurs på Kompetansesenteret

En rekke interne møter og kurs i Tannhelse Rogaland arrangeres i Kompetansesenterets kurs- og møtelokaler, bl.a. distriktsmøter, styremøter, fagsamlinger for tannpleiere, tannhelsesekretærer, IA-samlinger, forskningsseminarer, samlinger for tillitsvalgte og verneombud og møter med eksterne samarbeidspartnere. I tillegg har spesialisttannklinikken kasuspresentasjoner ca. to ganger i måneden. Av eksterne kurs og møter i 2018 kan nevnes Årlig yrkeskonferanse tannhelsesekretær fagforbundet i oktober og Blankholmutvalget i april.

TMD (kjeveleddslidelser)

Kompetansesenteret etablerte i 2017 et tverrfaglig behandlingstilbud for TMD. Tilbudet er spesielt tiltenkt pasienter som har vedvarende symptomer, der det kan være behov for en mer omfattende utredning og behandling. Denne etableringen er et pilotprosjekt som det første i sitt slag utenfor universitetsmiljøet.

TMD-tilbudet skjer som et tverrfaglig samarbeid mellom tannlege (spesialist i oral protetikk), psykolog og fysioterapeut. Ved behov så finnes det mulighet for å konsultere oral kirurg og radiolog ved Kompetansesenteret. Det brukes en standardisert metodikk som også legger forholdene til rette for forskning.

I løpet av 2018 ble ca. 83 pasienter henvist til TMD-teamet. Flere av de ble henvist fra SUS eller private leger og ØNH spesialister.

Økonomi

Staten ved Helsedirektoratet har også i 2018 gitt tilskudd til kompetansesenteret. Fylkestinget ekstrabevilget 2 millioner kroner første gang i 2010, øremerket utvikling av kompetansesenteret. Samme beløp er videreført etterfølgende år. Dette har vært en god og nødvendig medfinansiering til utvikling av og rekruttering av spesialister til kompetansesenteret. I 2018 mottok Kompetansesenteret betydelig mindre tilskuddsmidler enn søkt om. Dette har gjort at Tannhelse Rogaland har måtte dekke en større andel av kostnadene innen eget budsjett.

Tilbake
TK Vest