Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Tannhelseutvikling

26. mars 2019
Nina Lin Monstad
Tannhelse Rogaland FKF har hvert år rapportert tannhelseutvikling på indikatorårskullene 5-, 12- og 18-åringer.

Helsedirektoratet har publisert nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0 – 20 år, TannBarn. Retningslinjen er den første nasjonale faglige retningslinjen for tannhelsetjenester til barn og unge. Del 1 av denne retningslinjen ble publisert i september 2018. Den inneholder anbefalinger om tjenester innenfor forebygging, diagnostikk, behandling, organisering og samarbeid eller samhandling. Fra og med 2019 vil det bli endring på rapportering i THR til også å inkludere 3- og 15 åringer i tillegg til 5-, 12-, og 18 åringer jfr. TannBarn.

Retningslinjen anbefaler at tannlege eller tannpleier bør foreta statusundersøkelse (diagnostisk tann- og munnundersøkelse) av alle barn og unge på disse kullene. Utenom disse aldrene bør statusundersøkelser foretas etter en risikovurdering. Sosial- og helsedirektoratet kommer i veilederen «Tenner for livet» (1999), med anbefalinger om individuelle innkallingsintervall, og lengden av disse. Det finnes en rekke faglige, økonomiske og etiske grunner for å følge anbefalingene, både i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Undersøkelser har vist at det er faglig forsvarlig å forlenge innkallingsintervallene opp mot 24 måneder for individer med god tannhelse. For andre kan det være behov for oppfølging med kortere intervaller.

Det må også tas hensyn til at det kan være til dels store lokale variasjoner innen ett og samme tannhelsedistrikt.

Tabell: Kariesstatistikk 5-, 12- og 18-åringene

5-åringene

Vi ser av tallene for 2018 at tannhelsesituasjonen for 5-åringene i Rogaland har stabilisert seg på et høyt nivå. I 2018 var 84 % av de undersøkte 5-åringene uten hull i tennene (dmft =0). Dette er noe bedre enn landsgjennomsnittet.

Tabell: Kariesfrie 5-åringer

Andelen kariesfrie 5-åringer varierer fra 82,2 % til 88,4 % mellom distriktene. Innenfor distriktene kan man finne større variasjoner. Det kan være store individuelle forskjeller i tannhelse.

Signaler fra andre fylker forteller om en mulig nedgang i kariesfrie femåringer. Dette kan være bekymringsfullt. Det kan være ulike årsaker til en slik utvikling. Ett forhold er at denne aldersgruppen oftere enn tidligere har kontakt med sukkerholdige produkter. Det være seg i dagligvarebutikker, sosiale sammenhenger og til og med i barnehager. Et annet forhold kan være at barn av innvandrerfamilier har dårligere tannhelse enn norske barn.

Tannhelse Rogaland har satset mye på folkehelsearbeid i denne og yngre aldersgrupper over flere år, gjennom samarbeid med helsesøstre, tiltak på helsestasjoner og i barnehager. Se mer i avsnittet om folkehelsearbeid. Vi ser en svak forbedring fra tidligere år i Rogaland, men det er all grunn til å opprettholde satsingen.

12-åringene

Gjennomsnittlig antall tenner med karies og fyllinger (DMFT) for 12-åringene i Rogaland var 0,86 i 2018.

Tabell: DMFT for 12-åringer

Det er gledelig å observere at Tannhelse Rogaland kan rapportere den samme gode tannhelsen som for de siste tre årene. Andelen 12-åringer helt uten sykdom i permanente tenner var for Rogaland 61 % i 2018. Dette er på samme nivå som for 2015, 2016 og 2017. Landsgjennomsnitt 2018 var 59,9 % (DMFT = 0)

18-åringene

Gjennomsnittlig antall tenner med karies og fyllinger (DMFT) for 18-åringene i 2018 i Rogaland var 3,3. Det er vesentlig lavere enn de siste årene. I 2015 var dette gjennomsnittet 4,11. I 2011 var snittet på hele 5,1 tenner med karies og fyllinger. Når det gjelder individer helt uten sykdom i permanente tenner, var dette tallet i 2018 26 %. Landsgjennomsnittet i 2018 var 25,6 % (DMFT = 0).

Tabell: DMFT for 18-åringer

Sluttkommentar

Tannhelseutviklingen de siste årene for Rogaland viser en stadig forbedring. Denne trenden videreføres i 2018. Mye taler for at THR sin satsning på folkehelse og forebyggende aktivitet har gitt, og gir, resultater. THR kommer til å fortsette med fokus på satsningsområdene, slik at årene framover forhåpentligvis vil fortsette å vise gode resultater.

Tilbake
TK Vest