Tannhelse Rogaland FKF
Tlf: 51 51 69 96 | E-post: firmapost@throg.no
Search Information in English

Økonomi

26. mars 2019
Steinar Løgith Aase
Regnskapet for 2018 viser et netto mindreforbruk på 6 674 553,23 kr i forhold til budsjett.

Tabell: Nøkkeltall økonomi

Utgifter

Utgifter til fast lønn, vikarer/ekstrahjelp og overtidslønn inkludert sosiale utgifter, er innenfor budsjett. I prosjektene hvor det settes av midler på art 14900 reserverte bevilgninger er det et samlet mindreforbruk på 0,46 mill. kr.

Inntekter

Alle inntekter knyttet til pasientbehandling var 105,9 mill. kr, hvilket er 4,25 mill. mer enn budsjettert. Overføringer fra Staten var 8,2 mill. lavere enn opprinnelig budsjettert når man legger til 1,5 mill. kr. som Staten har dekket i renter/avdrag. Som følge av lavere refusjon fra Staten ble den planlagte aktiviteten på Kompetansesenteret redusert for å kunne dekkes av tilskuddet. Til sammen var syke- og fødselspengerefusjon 1,2 mill. lavere enn budsjettert.

Overskuddet på 11,0 mill. kr fra 2017 er avsatt i disposisjonsfond til

Investeringer og medisinteknisk utstyr

Fylkestinget vedtok Fylkesrådmannens tilrådning om å bruke ubrukte lånemidler til finansiering av årets investeringer i foretaket, og redusere årets låneopptak med kr 16,055 mill. i FT-sak 85/18 Revidert budsjett juni 2018. Årets investeringer er i sin helhet finansiert av ubrukte lånemidler. Det er brukt 2,5 mill. kr til medisinteknisk utstyr på tannklinikkene i 2018. I tillegg kommer kostnader til ombygginger og nye tannklinikker.

IKT

Fra 2012 har øremerkede midler til IKT for Tannhelse Rogaland vært skilt ut på eget ansvar/prosjekt. Det er i 2018 brukt 2,0 mill. til IKT-utstyr og -programvare på tannklinikkene.

Tilbake
TK Vest